ރޯދައިގެ އެ ހަނދާންތައް - ކޯލިމަގު ޖަރީކުރުން

18 މެއި 2018 0

ކޯލިމަގޭ މި ދެންނެވީ ނޫރާނީމަގުގެ އިރުމަތީކޮޅުން އަތިރިއާ ހަމައަށް ކޮޅުކަނޑާފައި އެ އޮތް ހިސާބަށެވެ. މި މަގުގެ ހަގީގީ ނަމަކީ އަލިފުޅުބޭކޮށިމަގުކަމަށް ބުނާތީ އިވެއެވެ. އަސްލުގައި ކޯލިމަގޭ ކިޔެނީ އަލިފުޅުބޭކޮށިމަގާއި ގަފޫރުމަގު (ދަނބުރުއްމަގުގެ ކޮޅުން އޮތް ހިސާބު)ގެ ދެމެދުގައި ކުރީން އޮންނަ ހަނި މަގަކަށް ކަމުގައިވެއެވެ. މާފަހަކުން ގަފޫރުމަގު...