އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ސައިޓް ސާފުކުރިއިރު އެތަން މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާއްޔަކަށްވެފައި!

12 ޖޫން 2019 1

އިހަވަންދޫގައި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބުލިޔު އެސް ސީ) އިން އިހަވަންދޫގެ ބަނދަރުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި ބޭނުންކުރި ސައިޓް އިއްޔަ ސާފުކުރުމުން، އެތަނަކީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާމީހުންގެ ހާއްޔެއްކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ. އެމްޑަބުލިޔު އެސް ސީ އިން 2016 ވަނައަހަރު އެކުންފުނިން އިހަވަންދޫގެ ނަރުދަމާއަޅަން ގެނަ...