މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

22 ޖުލައި 2018 0

ހއ. ހޯރަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ހއ. މާފިނޮޅުން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ. މާފިނޮޅުގެ ބިން ހިއްކަން ފެށުމުގެ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހއ. ހޯރަފުށީގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައި ވާއިރު، އެރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯރަފުށީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި އެ އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ...