ރިޕޯޓް ހުށައެޅި ކައުންސިލް ތަކުގެ ތެރޭގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ހިމެނޭ

10 އޮގަސްޓު 2017 0

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ކައުންސިލް ހިންގި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އެލްޖީއޭއަށް ހުށައެޅި ކައުންސިލްތަކުގެ ތެރޭގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް ހިމެނިއްޖެއެވެ. ލޯކަލް ގަވަރމެންޓު އޮތޯރިޓީ އިން މިއަދު ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އެއޮތޯރިޓީ އަށް މި އަހަރުގެ...