ދިއްދޫގައި ބާއްވާ ސްވިމިންގ ކޯޗިންގ ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

22 އޮކްޓޫބަރު 2017 0

ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެތުމުގެ ކުޅިވަރުތަކާއިބެހޭ ޖަމްއިއްޔާ، ފީނާއިން ހއ ދިއްދޫގައި ބާއްވާ އޯޕަން ވޯޓަރ ސްވިމިންގ ބޭސިކް ކޯޗިންގ ކްލިނިކްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މި ކޯޗިންގ ކްލިނިކް އޮންނާނީ 2017 އޮކްޓޯބަރ 26 ން 31 އަށް ހއ.ދިއްދޫގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްއިރު، 24...