ސުންގަޑި ހަމަވިއިރު 457 ފަރާތަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައަޅައިފި

15 އޮކްޓޫބަރު 2019 0

ހއ. އިހަވަންދޫން ގޯއްޗަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު ރޭގެ 10:00 އަށް ހަމަވިއިރު ޖުމުލަ 457 ފަރާތަކުން ގޯއްޗަށް އެދި ހުށައަޅައިފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝީދު މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން...