[HEADER BANNER]

ފުރަތަމަ ގައުމީ ދުވަސް ދެއްކެވީ ކޮންބޭފުޅެއް؟

18 އޮކްޓޫބަރު 2020 0

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދުވަހެވެ. މިދުވަސް އުފެދިގެން އައިގޮތާ، ތާރީޚީ ގޮތުން ގައުމީ ދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްތޯ ބަލާލުން އެއީ، މިއަދު ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. ދިވެހިންނަނީ ވަރަށް ނިކަމެތި، ދެރަ، ގައުމީ ލޯތްބެއް ނެތް ބައެއްކަން ވިސްނައިދޭން މަސައްކަތްކުރާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. ބޭރުގެ ބާރުތަކުން ރާއްޖެ އަޅުވެތި ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަދަ އިބާރާތްތަކުން ގައުމުގެ ސަހަރޯވެރިން ވާހަކަ ދައްކާ ދަނޑިވަޅެއް ގައެވެ. އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރަން ޖެހިފައިވާ ވަގުތެއް ގައެވެ. ފުރަތަމަ...

[TOP CONTENT BANNER]
[BOTTOM CONTENT BANNER]

ފަހުގެ

މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު އައިސް ޕްލާންޓްގެ ޚިދުމަތް ހުކުރު ދުވަހު ފަށަނީ

1 އޮކްޓޫބަރު 2020 0

ޕްރީ ސްކޫލް ގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 0

ޖެޓީ ބަހުސަށް އުލިގަމު ކައުންސިލުން ވަންނަން ބޭނުން ނުވި

30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 2
[LATEST BANNER]

އިހަވަންދޫ ހިމެނޭހެން 9 ރަށެއްގެ ޓާފު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 3

ޖެޓީ އަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް މާރަންދޫން ވެސް ބުނެފި

29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 5

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު މަސްރޫޢުގެ 24 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 0

ތަކަންދޫން ބުނަނީ ޖެޓީ އަޅަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 1
[LATEST BANNER]

އިހަވަންދޫން ކޮވިޑަށް ފައްސިވި އެންމެން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ

27 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 0

ހޯރަފުށިން ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ކޮވިޑަށް ފައްސި ވެއްޖެ

26 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 0

އެއާޕޯޓްގައި ޖެޓީއެއް އޮންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ

25 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 3