އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ގުނާނަ

34 ދުވަސް

ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

17 އޭޕުރީލު 2019 0

ހއ. ހޯރަފުށީގައި އެއަރޕޯޓު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް އެކުންފުނިން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަނީ މަހާޖައްރާފެވެ. ހއ.ހޯރަފުށީގައި ތަރައްޤީކުރާ އެއަރޕޯޓްގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ،...