ސިފައިންގެ 21 ވަނަ ފޮޓޯ މަޢުރަޒު ހއ.މޮޅަދޫގައި ބާއްވައިފި

21 އޭޕުރީލު 2018 0

126 ވަނަ ސިފައިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ބާއްވާ ސިފައިންގެ21ވަނަ ފޮޓޯ މަޢުރަޒު، ޝަހީދު ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ އުފަން ރަށް ހއ. މޮޅަދޫގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ ސިފައިންގެ ފޮޓޯ މައުރަޒު ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން މޮޅަދޫ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވާ ފޮޓޯ މައުރަޒު ހުޅުއްވައިދެއްވީ ޝަހީދު ކޯޕްރަލް މުޙައްމަދު...