ޑިސެންބަރުމަހު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް ލިބުނީ 38449ރ

23 ޖެނުއަރީ 2018 0

ނިމިދިޔަ ޑިސެންބަރުމަހު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ 38449ރ 26ލ (ތިރީސް އަށްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަރުފިޔާ ސައްބީސް ލާރި) ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. މިއީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރ މަހު ކައުންސިލަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 26016ރ 28ލ އަށްވުރެ 12432ރ 98ލ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ޑިސެމްބަރ...