ކޮވިޑް-19: މަނަފަރު ރިސޯޓުން އަލާމަތްތައް ފެނުނު މީހާ ކޮވިޑަށް ނައްސި

28 މާރިޗު 2020 0

ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި މީހަކު ފެނިގެން، ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުން ސާމްޕަލް ނެގި މީހާގެ ނަތީޖާ ކޮވިޑަށް ނައްސި ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕުރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ހުރި މީހަކު ފެނިގެން، މިމަހު 25 ވަނަ...