ރޮހިންގާ ފަންޑަށް އިހަވަންދޫއިން 61000 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

25 ސެޕްޓެމްބަރު 2017 0

އިހަވަންދޫ ރަށު ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން، މިޔަންމާގައި އެޤައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިންނާއި، ބުޑިސްޓުންގެ ފަރާތުން ލާއިންސާނީ އަނިޔާލިބެމުންދާ ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ހިންގި ހަރަކާތަށް 61309.48 (ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަރުފިޔަ ސާޅިސް އަށްލާރި) ލިބިއްޖެއެވެ. ރޮހިންގާ މުސްލިމުންނަށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގެ ދަށުން އިހަވަންދޫގެ...