ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ- ރައީސް

25 އޮކްޓޫބަރު 2016 0

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްިޤީ ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކޮށްގެން ގެނެސްދެވޭވަރުގެ ކެނޑިޑޭޓުން އިންތިޚާބުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފިއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަމަށް އިލްތިމާސް ކުރެއްވީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ބަނދަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން...