"މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ" ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދެވަނަފަހަރަށް ހޯދައިފި

19 އޮކްޓޫބަރު 2018 0

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީހުން ހޮވާ "މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ އެވޯޑް" ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހާޞިލްކޮށްފިއެވެ. މިއީ ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން މިއެވޯޑް ހާސިލްކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ. 2017 ވަނައަހަރުގެ "މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ އެވޯޑް" ވެސްވަނީ އެކައުންސިލުން ހޯދާފައެވެ. 2018 ވަނައަހަރުގެ...