އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން ނަސްރުމިސްކިތުގައި ކާޕެޓު އަޅައި އޭސީ ކޮށްފި

24 މެއި 2017 0

އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު ޖަމިއްޔާ) އިން އިހަވަންދޫ ނަސްރު މިސްކިތުގައި ކާޕެޓު އަޅައި އެ މިސްކިތް އޭސީ ކޮށްފި އެވެ. ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ރަމްޟާން މަހާ ދިމާކޮށް އިމަގު ޖަމިއްޔާއިން އަންނަނީ ރަށުގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރި ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ނެވެ. މިގޮތުން މިއަހަރުގެ...