އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ އައު ޔުނީފޯމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

16 ޖެނުއަރީ 2019 0

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުމާއެކު އިހަވަންދޫ ސްކޫލުން އަލަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ އައު ޔުނީފޯމް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލުން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުން އެ ސްކޫލުން އައު ޔުނީފޯމެއް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ 2019 ވަނަ އަހަރަކީ އެ ސްކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް އަހަރު ކަމަށް...