އިހަވަންދޫ އަށް ކަނޑައެޅި 15.57 މިލިއަން ރުފިޔާއިން އަހަރު ނިމޭއިރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ

21 ނޮވެމްބަރު 2017 0

މިހިނގާ 2017 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި އިހަވަންދޫގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފަންސާސް ނުވަމިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 15.57 މިލިއަން ރުފިޔާއިން އަހަރު ނިމޭއިރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަން ފަށާފައި ނުވެ، އެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ. 2017 ވަނައަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި، އިހަވަންދޫގައި އަލަށް ފެށުމަށް...