އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ގުނާނަ

93 ދުވަސް

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2019: އާދަމް މޫސާގެ ކެންޑިޑަސީ ޤަބޫލުކޮށްފި

19 ފެބުރުއަރީ 2019 0

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ އާދަމް މޫސާގެ ކެންޑިޑަސީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޤަބޫލުކޮށްފިއެވެ. ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޖުމުހުރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާ އާދަމް މޫސާ މި ނޫހާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ވިދާޅުވީ "ރިޝްވަތާއި...