މަތީ ސާނަވީ ގަދަ 10 ގައި އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ 4 ދަރިވަރުން ހިމެނިއްޖެ

10 ޖުލައި 2019 0

މިދިޔަ އަހަރުގެ މަތީ ސާނަވީ އިމްތިހާނުގެ ގަދަ ދިހަވަނާގައި އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ 4 ދަރިވަރުން ހިމެނިއްޖެ އެވެ. އޮކްޓޯބަރު/ނޮވެމްބަރުގައި ބޭއްވި އިމްތިހާނުގެ ގަދަ ދިހައަކުން ޖާގަ ހޯދި އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަކީ 1- މުޙައްމަދު ޝަމްވީލް، ނޫރަންމާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ 2- މަރްޔަމް ސަމްހާ، މާކޯނި / ހއ. އިހަވަންދޫ 3- އާމިނަތު...