ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

24 ޖުލައި 2017 0

އިހަވަންދޫގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން، އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފައި ވަނީ ރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް، ކައުންސިލްގައި ރެޖިސްޓުރީ ވުމަށް ދެއްވި ފުރުސަތުގައި ރަޖިސްޓުރީ ވުމަށް ނާންނަ ފަރާތްތައް...