ސޮންދުގެ ހިތި ތަޖުރިބާ! ރައްޔިތުންނަށް އެނގެން ޖެހޭ ވާހަކައެއް!

30 އޮގަސްޓު 2016 2

ސޮންދޭ މި ދެންނެވީ ރައްގޮވާއަޑުގެ މުސައްނިފު، ލޮބުވެރި މުދައްރިސް، ފެހިވިލާގޭ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢަބްދުއްސަމަދަށެވެ. ވާހަކަ ފަށާނީ އެހެން ވާހަކައެއް ވެސް ދަންނަވާލައިފައެވެ. މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ ސާހިބުންނަކީ ރައްޔިތުންނެވެ. މުއައްސަސާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރައްވާ ހާދިމުންގެ މައްޗަށް އަމުރުމައުރޫފު ހިންގެވުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ސާހިބުމީހާ އަށް އޮންނާނެއެވެ. ހާދިމުން އަދާކުރައްވާ ވަޒީފާއާމެދު...