ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުންނަށް ޕޮއިންޓްލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް 12 ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށައަޅައިފި

15 ޑިސެމްބަރު 2019 0

އިހަވަންދޫން ގޯއްޗަށް އެދިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުތު ހަމަވުމުން ޕޮއިންޓު ދެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 12 ފަރާތަކުން ޝަކުވާ ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައިފިއެވެ. ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށައެޅި ފަރާތްތަކުގެ ފޯމްނަންބަރުތައް ކައުންސިލުން އާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފައި ވާއިރު، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި...