އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ގުނާނަ

02 ދުވަސް

އިހަވަންދޫގައި ދާރުލްއާޘާރެއް ގާއިމް ކުރަނީ

21 މެއި 2019 0

އިހަވަންދޫގައި ދާރުލްއާޘާރެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ ދާރުލްއާޘާރަށް ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމުގައި ރަށުކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިހަވަންދޫކައުންސިލުން މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވާގޮތުގައި އިހަވަންދޫގައި ދާރުލްއާޘާރެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ޒަމާންވީ ތަފާތު ތަކެތި ރައްކާތެރި...