ފެނަކައިން ދެމުންދިޔަ ކުނި އުކާދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި

22 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 0

ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުން ދެމުންދިޔަ ކުނި އުކާދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. ފެނަކަ އިހަވަންދޫ ބުރާންޗުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގައި ވަނީ އެބުރާންޗުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ކުނިއުކާދިނުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން މިވަގުތައް އުކާދެމުންދާނީ ކުނިވާޒާތުގެ ކުނިއެކަނި ކަމަށެވެ. ފެނަކައިން ބުނެފައި ވަނީ އެހެނިހެން ކުނިތައް އުކާލުމުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނީ ކުނިއަޅާނެ އެކަށޭނެ މާހައުލެއް...