[HEADER BANNER]

މިފްކޯ އައިސްޕްލާންޓު ހިންގާ ބިމުން ކުލިނަގަން ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

26 ނޮވެމްބަރު 2020 0

މިފްކޯއިން އިހަވަންދޫގައި ހިންގަމުންއަންނަ އައިސްޕްލާންޓުން ބިމު ކުލި ނަގަން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ އިއްޔަ އެކައުންސިލުގައި އޮތް އާންމު ޖަލްސާގައެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވަނީ މިފްކޯ އައިސްޕްލާންޓް ހުރި ބިމުން އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 10ރ ގެ ކުއްޔެއް ނެގުމަށެވެ. މިފްކޯ އައިސް ޕްލާންޓް ހުރިބިމަކީ 16333 އަކަ ފޫޓްގެ ބިމެއް ކަމުން، އަކަ ފޫޓަކަށް 10ރ ނަގާނަމަ މަހުކުއްޔަށް 163،330ރ އަރާނެއެވެ. 2019...

[TOP CONTENT BANNER]
[BOTTOM CONTENT BANNER]

ފަހުގެ

ސަޕޯޓްކުރާނީ މަގޭ ޓީމަށް، މަގޭ ސްކޫލަށް..

18 ނޮވެމްބަރު 2020 0

މިފަހަރު ސްކޫލްގެ ކުޅުން ތަފާތު. ކީއްވެ؟

18 ނޮވެމްބަރު 2020 1

އައި. ބީ. އޭ ފެންވަރު- ސެމީ ފައިނަލުން އެނގިދާނެތާ

18 ނޮވެމްބަރު 2020 1
[LATEST BANNER]

ޕުރޮގުރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

13 ނޮވެމްބަރު 2020 0

ޕުރޮގުރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ފެށިގެން ކުރިއަށް

13 ނޮވެމްބަރު 2020 0

އައި.ޑަބުލިއު.ސީ.ޖީގެ ފަރާތުން ހިލޭ ގާރީ ކޯހަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

11 ނޮވެމްބަރު 2020 0

އިހަވަންދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

10 ނޮވެމްބަރު 2020 1
[LATEST BANNER]

ޕުރޮގުރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ސްޓިއަރިންގ ކޮމެޓީތަކުގެ މެމްބަރުކަމަށް އިހަވަންދޫން 13 މެމްބަރުން

8 ނޮވެމްބަރު 2020 2

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ 8 ގެ ކުރިން ނިންމަނީ

4 ނޮވެމްބަރު 2020 1

ތިމާގެ ހިތުގައިވެސް ހިނގަންވީ މިލޯބި..

3 ނޮވެމްބަރު 2020 0