[HEADER BANNER]
BREAKING NEWS

↵ ހުވާސް ފިހާރަ ފަޅާލައި ވައްކަން ކޮށްފި

ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

20 ޖެނުއަރީ 2021 0

ހއ. ހޯރަފުށީ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވެސް ޓުރާންސްޕޯޓު އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރެވުނު މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިނިސްޓުރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕުލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފުރާ ސްޓުރަކްޗަރ ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤް އެވެ. އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީސީއޯ އާދަމް...

[TOP CONTENT BANNER]
[BOTTOM CONTENT BANNER]