ނަރުދަމާގެ އިތުރު ކަނެކްޝަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

28 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 0

އިހަވަންދޫގައި މިހާރު އަޅަމުންދާ ނަރުދާމާ ނިޒާމުގައި ހޮޅިވަޅުލަމުންދާއިރު، އެއްކަނެކްޝަނަށްވުރެ ގިނަކަނެކްޝަން އެގެއަކަށް ވަށްދަން ބޭނުންވާ ފާރަތްތަކުން އެކަމަށް އެދި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެކައުންސިލުން ހުވާލައިފިއެވެ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައިވަނީ އެކަމަށް އެކައުންސިލުން ފުރުސަތު ހުޅުވައިލީ އެގޮތަށް ގިނަފަރާތްތަކެއް އެދެމުންދާތީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރުމެންޓް އެންޑް...