އިހަވަންދޫ.ކޮމް ގެ އެންރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން ގޫގަލް ޕްލޭ ސްޓޯރަށް

25 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 1

އިހަވަންދޫ.ކޮމްގެ އެންރޮއިޑް އެޕްލިކޭޝަން ގޫގަލް އެޕްލިކޭޝަން ސްޓޯރަށް އާންމު ޑައުންލޯޑަށް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. މި އެޕްލިކޭޝަނަކީ އިހަވަންދޫ.ކޮމްގެ މޯބައިލް ވާޝަން ފުރިހަމަ އަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ. މިއެޕްލިކޭޝަނުގެ ޑިވޮލޮޕަރ މުހައްމަދު އަދުހަމް ބުނީ މިއެޕްލިކޭޝަނުގެ ބޭނުމަކީ، އެންރޮއިޑް ޑިވައިސްތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އެހެން ބްރައުސާއެއް ބޭނުން...