ބޮޑެތި ޢަދަދުން މުސާރަ ނަގާކަން ފަޅާއަރުވައިލުމުން ކައުންސިލުން ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް!

28 އޮގަސްޓު 2016 9

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ޢަދަދުން މުސާރަދޭކަން މި ނޫހުން ފަޅާއަރުވައިލުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައިދިނުން އެދި މި ނޫހާ ދެކޮޅަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒަށް ކައުންސިލުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން މި ނޫހަށް ކަށަވަރު...