މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ މެމްބަރުންތެރޭ މިފަހަރުވެސް މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ ހިމެނިއްޖެ

4 ޑިސެމްބަރު 2016 0

18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތަކަށް އެއްވެސް ސަބަބެއް އެންގުމަކާނުލައި ޖަލްސާތަކަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ 26 މެމްބަރުން ތިއްބެވިއިރު އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިތްޒަތްތެރި މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ، ގެ ނަންފުޅު، މިފަހަރުވެސް އެލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން މަޖިލީހުން އާންމުކުރި ހާޒިރީ ރެކޯޑުން ދައްކައިފިއެވެ. އެއްވެސް ސަބަބެއް އެންގުމަކާނުލައި ޖަލްސާތަކަށް...