↵ މުހައްމާކަޕް އިމަގު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2016

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް 6 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

21 އޮކްޓޫބަރު 2016 1

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޙާބުގެގައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް އަދި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރަން ކެނޑިޑޭޓުން ކުރިމަތި ލައިފިއެވެ. އެމް.ޑީ.ޕީގެ ޓިކެޓް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިއްޔަގެ 12:00 އަށް ހަމަވިއިރު ކެނޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ އިންތިހާބުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ...