[HEADER BANNER]
[AD]

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް އިންޓަރހައުސް 23 ވަނަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހިރުނދާއި ކުރެދި


އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް އިންޓަރހައުސް 23 ވަނަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފެއް ޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮޓޯ:އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް އިންޓަރހައުސް 23 ވަނަ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހިރުނދާއި ކުރެދި ހައުސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ހިރުނދު ހައުހާއި ކުރެދިހައުސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ހަތަރުޓީމުގެ މުދުގައި ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ. ބުރެވި ހައުސްވަނީ ތިންވަނައަށް އެންމެގިން ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މަޤާމް ހޯދާފައެވެ.

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޓައިޓަލް ސްޕޮންސާ ކޮށްފައިވާ މިމުބާރާތުގެ ފައިންލްމެޗު މިއަދު ހަވީރު 16:00 ގައި އިހަވަންދޫ ހުރަވީދަނޑުގައި ކުޅޭނެއެވެ. އިހަވަންދޫ މަދަރުސާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ އިންޓަހުސް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސާކުރި، މީފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
އިހަވަންދޫ މަދަރުސާ, އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ކަމަކު ނުދޭ. ތިޔަގޮތަކަށް ޓައިޓަލްއެއް ސްޕޮންސާއެއް ނުކުރެވޭނެ. އަހަރެން ހީކުރީ ޕޮލިސްގަވެސް ހައުސްތައް ހަދާލީ ކަމަށް.

– 21 ޖޫން 2014 0

ތީ މަނާ ކަމެއް ކިހާ ވަރަކަށް ބަލާފަބާ ޕޮލިހުން ޓައިޓަލް ގަތީ

– 21 ޖޫން 2014 0