[HEADER BANNER]
[AD]

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި

 


ފުލުހުން ބޭއްވި މާހެފުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މާހެފުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މާހެފުން ބާއްވާފައި ވަނީ ރޭ 8:30 ހުގައި އެ ސްޓޭޝަނުގައެވެ. ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވާ މި މާހެފުމުގައި އިހަވަންދޫގެ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރި ވިއެވެ.

ދިވެހި ކެއުންތަކުން ފަޅުފިލުވާލައިފައިވާ މި މާހެފުން ފައްޓަވައި ދެއްވީ މާހެފުވުމުގައި ބައިވެރިވި ރަށު ކައުންސިލަރުންނެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ