[HEADER BANNER]
[AD]

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

27 ޖުލައި 2014 4

ރޭ ހައްޔަރުކުރި ޒުވާނާއަތުން އަތުލި ދެސްލޯފިންކޮޅު.

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައިހުރި ދެސްލޯފިންކޮޅާއެކު އިހަވަންދޫން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ހިނގި ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ރޭ 21:40 ގައި ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިމައްސަލަ އިތުރަށްދަނީ ތަޙްޤީގު ކުރަމުންނެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
މަސްތުވާތަކެތި

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މި ލިޔުން ލިޔުނު މިހާގެ ނަމަކިކީކޮބަބާ؟ ކީއްވެގެންތޯ ހަތްޔަރު ކުރެވުނު ޒުވާނާގެ އުމުރު އެންގުނު އިރު އޭނާގެ ނަން ހާމަ ނުކުރެވެންވީ! އެއީ އާއިލާގެ ބޭފުޅަކައްވީމާތޯ!!!!!!

– 29 ޖުލައި 2014 0

މިމައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އަވަށްޓެރި މޮޅަދޫ ޒުވާނެއްކަމަށް ޚަބަރުލިބޭ.....

– 31 ޖުލައި 2014 1

ކާކުތަ ލިޔުނީ! މި ޚަބަރު ލިޔުނުމީހާ އަދި ޚަބަރުލިޔަން ކުފޫހަމައެއް ނުވޭ! މިގޮތަށް ޚަބަރު ނުގެނެސްދިނިއްޔާ ރަނގަޅީ ! މިގޮތަށް ޚަބަރުލިޔުމުން މިސައިޓައްވެސް ހުތުރެއްނު ! ޚަބަރު ލިޔުނު ލިޔުންތެރިޔާއަށް ވަރަށް ސަލާމް.

– 1 އޮގަސްޓު 2014 0

ފަސް ކާފު ހަމައެއް ނޫން !!!

– 3 އޮގަސްޓު 2014 0