4 ގަޑިއިރު ތެރޭ އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގެ ގާޒާ ފަންޑު ފޮއްޓަށް 46 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

8 އޮގަސްޓު 2014 0

ފަންޑު ފޮށީގެ ފައިސާ ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ.

ފަލަސްތީނުގެ ޣާޒާގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިހަވަންދޫ މަދަރުސާގައި މިއަދު ހުޅުވި ފަންޑު ފޮއްޓަށް ޖުމުލަ 46116.73 ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމަދަރުސާއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:00 ން ހަވީރު 6:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓި ފަންޑު ފޮއްޓަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާ ގުނާފައި ވަނީ މަދަރުސާގެ ވެރިންނާއި ޕީޓީއޭގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ބޭފުޅުން ނެވެ.

ފަލަސްތީން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ