[HEADER BANNER]
[AD]

އިހަވަންދޫގައި އެސްޓީއޯ ފާމަސީއެއް ހުޅުވައިފި

26 ފެބުރުއަރީ 2015 1

ރާއްޖޭގައި މީހުންދިރިއުޅޭ ހުރިހާރަށެއްގައި އެސްޓީއޯ ފާމަސީ ހުޅުވުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިޔަށްގެންދާ މަސްރޫއުގެ ދަށުން، ހއ.އިހަވަންދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީ އެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. 

މިފާމަސީ ހުޅުވާފައި ވަނީ މިއަދު އެވެ. މިފާމަސީ ހުންނަނީ އިހަވަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އިރުން، މިހާރު އިހަވަންދޫގައި ހުރި ފާމަސީގެ އުތުރުގައެވެ. 

އެސްޓީއޯގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރަތައް ގާއިމު ކުރުމެވެ.

 

[BOTTOM CONTENT BANNER]
އެސްޓިއޯ ބޭސްފިހާރަ, އެސްޓީއޯ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ތިތަނުގެ ވަޒީފާތައް ޕާޓީއަށް ބަހާލިވާހަކަ އަޑުއެހިން

– 26 ފެބުރުއަރީ 2015 1