ގައްބެ ހއ އަތޮޅުގައި

27 ފެބުރުއަރީ 2016 1

ގައްބެ ކެޓަމަރާނެއްގައި: ރާއްޖެ ވަށާ ކުރާ ދަތުރުގައި އޭނަ މިހާރު ހުރީ ހއ އަތޮޅުގައި - ފޮޓޯ/އެޓޯލް ސެއިލާ

ކަޓަމަރާންއެއްގައި ރާއްޖެ ވަށައި ދަތުރު ކުރަމުން އަންނަ އަބްދުލްޣަފޫރު އަލީ (ގައްބެ) އޭނާ ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުގައި ހއ އަތޮޅަށް ވާސިލް ވެއްޖެއެވެ. ހދ މަކުނުދޫއިން ފުރާގެން ގައްބެ ފުރަތަމަ މަޑުކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގައި އޮންނަ ރަށްކަމަށްވާ ހއ ތުރާކުނުގައެވެ. އެއަށްފަހު މީހާރު ގައްބެހުރީ ހއ އުލިގަމުގައެވެ.

ކެޓަމަރާނެއްގައި ރާއްޖެ ވަށައި މީހަކު ކުރާ ފުރަތަމަ ދަތުރަށް، ށ. ފޭދު އަށް އުފަން ގައްބެ ފުރާފައިވަނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފަދަ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެވެ. ގައްބެގެ މި ދަތުރުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކީ އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓެވެ.

ހއ.އުލިގަމް, ހއ. ތުރާކުނު

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މޫސުން ވަރަށް ބަރާބަރު ދުވަސްވަރެއްގަ ހއ އަތޮޅަށް ތި އާދެވުނީ

– 27 ފެބުރުއަރީ 2016 0