[HEADER BANNER]
[AD]

ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެއްޔާ ނޫނީ ނުވެއްޖެއްޔާ ކައުންސިލް : އާޞިފް


އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އާޞިފް ފޮޓޯ:ފޭސްބުކް

ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެއްޔާ ނޫނީ ނުވެއްޖެއްޔާ (އެކަމެއް ނުވަނީ) ކައުންސިލްގައި ގަމާރުބަޔަކު ތިބޭތީ ކަމަށް (ބުނާކަމަށް) އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު އާޞިފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އެބޭފުޅާގެ ފޭސްބުގައި ޖެއްސެވި ސްޓޭޓަސްއެއްގައެވެ.

"ކަމެއްގޯސްވެއްޖެއްޔާ ނޫނީ ކަމެއް ނުވެއްޖެއްޔާ ކައުންސިލް: ގަމާރުބަޔަކު ކައުންސިލްގައި ތިބޭތީނުވަނީ. ކަމެއް ރަނގަޅުވެއްޖެއްޔާ އެބޭފުޅުންގެ ހެއޮފުޅުކަމާއި ބުރަމަސައްކަތް. ނިވާފަތްގަނޑަކަށް ކައުންސިލް ހަދައިގެން. މީއައްޑާއެއްނޫން." އާޞިފްގެ ސްޓޭޓަސްގައި ލިއުއްވާފައިވެއެވެ.

އާޞިފްގެ ފަރާތުން މިފަދަ ސްޓޭޓަސްއެއް ފުނުނިއިރު ފަހަކަށް އައިސް ބައެއްކައުންސިލަރުންނަށް، އެކައުންސިލަރުން ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ ފަރާތުންވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ފާޑުކިޔަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
ކައުންސިލްގެ ރައީސް, އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

އަތަށް ގޮވީ ދެއްތޯ․․․․․․

– 23 މެއި 2016 0

އާސިފްމެންކަހަލަ ވިސްނޭ ކުދިންވެސް މީހުންނަށް ސަނާކިއުމުގައި އިޝްރާފް ކުރަމުންދާތީ ހިތާމަކުރަން․ މިހާރު މިވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުން އަޅުވެތިކުރުމަށް ސަނާކިއުމުގެ ސަގާފަތެއް ދަނީ ގާއިމްކުރަމުން․ މިވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް․ އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށްއަވަހަށް އަޅުގަނޑުގެ ލިއުމެއް މިނޫހަށް ފޮނުވާނަށް․ =ފޭސްބުކް އެޑިކްޓް=

– 23 މެއި 2016 0

ކަޑަ ކައުންސިލް އެއް․․․ މި ކައުންސިލްގެ ޒިންމާއަކީ ޗުއްޓީ ނެގުމާއި ދެއިރު ދެއަރިއަށް ސެލްފީ ނެގުންް․․․ މިކަހަލަ އާބާދީއެއް އޮތް ބޮޑު ރަށެއްގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފެންނަން ޖެހޭ މިންވަރާ ގާތަށްވެސް ކަންކަން ނުފެންނަކަން ފާހަގަކުރަން․․․ އަދި ވެސް ވޯޓު ހޯދަން ނުކުންނާތި․․․ އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓެއް ކޮބާ! މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ނުވި ކައުންސިލެއް

– 23 މެއި 2016 1

މިޚިޔާލު ކޮމެންޓް ކުރަނީ ވަރަށްވެސް އިހްތިރާމާއި އަދަބުވެރިކަމާއެކުއެވެ․ ކެތްތެރިކަމާއެކު ވިދާޅުވެލެއްވިއްޔާ ވަރަށް ހެޔޮފުޅެވެ․ އިހަވަންދޫގެ ކައުންސިލަކީ ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ކައުންސިލެކެވެ․ ދާއިރާގެ މެންބަރަކީ އިހަވަންދޫއަށް އުފަން ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރެކެވެ․ ކައުންސިލްގައި ޕީޕީއެމް ތަމްސީލުކުރަނީ ތައުލީމީ ޒުވާން ކުދިންކޮޅެކެވެ․ އާސިފަކީ މަތީޘާނަވީ އަށް ކިޔަވައިފައިވާ ތައުލީމީގޮތުން މޮޅު ކުއްޖެކެވެ․ މެންބަރު ބުނާގޮތުންނަމަ، އިހަވަންދޫގައި މަޝްރޫޢުއެއް ނުފެށިގެން އުޅެނީ ކައުންސިލް "ކަޑަ"ކަމުންނެވެ․ ޔުނިވަރސިޓީގެ އައުޓް ރިޗް ސެންޓަރާއި ޕާސްޕޯޓް ހެއްދުން ނުފެށިގެން އުޅެނީ ކައުންސިލުން ފުރިހަމަ ކުރަންވާ މަސައްކަތްތައް ނުކުރާތީ އެވެ․ ނަރުދަމާ މަސައްކަތް ލަސްވީ ކައުންސިލުން ބިންނުދައްކައިގެންނެވެ․ މިރޭ *****ބޯން އޮވެގެން ތިކުދިން ވިސްނާލާށެވެ․ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މިފާއިތުވި 3 އަހަރު ކޮށްދެވުނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ․ ރަށުގެ މުނިސްޕަލް ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމައަށް ދެވޭތޯއެވެ․ 10 ޖަހާއިރު ބުރޭކަށް ދާގޮތަށް ދެން ކައުންސިލަށް ނުނިކުންނަވާ ކައުންސިލުން އެބަތިއްބެވެ․ ތިޔަކުދިން ތިތަނުގައިތިބެގެން އަޗާތެޅީއްޔާ މާރަނގަޅުވާނެއެވެ․

– 23 މެއި 2016 0

އިހަވަންދޫ އަށް ތަރައްޤީގެންނަށް ކަުންސިލްގެ އެއްވެސް ޕްލޭނެއްނެތް․․․ކައުންސިލް ހިންގަންތިބި ވެރިންގެ ނާގާބިލްކަން އިންތިހާ․․ޢާސިފް އަކީ ކަންކަމުގައި ހިޔާލެއްފިކުރެއް ހުރި މީހެއްނޫން․․․ކަައުންސިލް ހަރުދަނާކޮއް ހިންގުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ނެތްތާ․․މުހައްމާ ވެސް ބުނަނި ރަގަޅުވާހަކަ އެެއް ކައުންސިލް އިން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން އެތައް ކަމެއް ސަރުކާރުތެރޭން ނުވެފައި އެބަހުރި․․ކައުންސިލް ކަޑަވީމަ ކަޑަވާހަކަ ބުނަނި․․ތިމާ މީހާ އަށް ކަމެއް ނޭގެނީ އޭ ހިތަށްނާރާ․․․ދައުރު ނިމެގެންދާ އިރު ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އާޞިފް އަށް އިގެނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބަލަށްޖެހޭ․․․ޑިރެކްޓާރ މަޤާމް ވަކި މީހަކަށް ލިބޭތީ ކެންސަލް ކުރަން މަސައްކަތް ކޮއްފައި ހުރިކަމުގެ ހެކި ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަ ކުރެވޭނެ = ކ․މާލެ=

– 24 މެއި 2016 0

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ބޮލަށްް ބޯޅަޖަހާ ދެންތިބި އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުން ކަމުން ރެކުވުމަކީ އިންތިހާ ދެރަކަމެއް. އެމީހުންވެސް ދޭނީ ކަންކަން ނިންމަން ވޯޓް.

– 25 މެއި 2016 1

ޕީޕީއެމް ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ބޮލަށްް ބޯޅަޖަހާ ދެންތިބި އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުން ކަމުން ރެކުވުމަކީ އިންތިހާ ދެރަކަމެއް. އެމީހުންވެސް ދޭނީ ކަންކަން ނިންމަން ވޯޓް.

– 25 މެއި 2016 1

ކަލޯ އާސިފޫ....... ފެންނަނި ބޯބާލާފަ ގޮއް ރީދޫ ވަށަން.... އޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާ ހުދު ކާފޫރައް ވީ.........

– 25 މެއި 2016 0

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޮތީ ކިހާ ހިސާބަކުބާ․․․ ކުރިމަތިލާން ގަސްތުކުރަން․․․

– 25 މެއި 2016 0