ފޮޓޯއިން: އިހަވަންދޫގައި ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން

13 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 3

ޢީދު ނަމާދަށްފަު ދެކުނުފަރާތު ބަނދަރުމަތީ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ޢީދު ސައި

ޢީދު ނަމާދަށްފަހު އިހަވަންދޫގެ ދެކުނުފަރާތު ބަނދަރުމަތީގައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭއްވި ޢީދު ސައިފޮދު.  ޢީދު ސާ ގައި އިހަވަންދޫ އާއި އިހަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ރަށްރަށުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެފައިވޭ.

އިމަގުގެ ދަޢުވަތަކަށް އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މަލިކުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެކު ޢީދު ސަލާމްކުރުން ކުރިއަށް ދިޔައީ ޢީދު ސަޔަށް ފަހު

 

ޢީދު ސަލާމް ކުރަނީ

 

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ހަރަކާތްތައް ހަވީރު 4:00 އިން ފެށިގެން ވަނީ އިހަވަންދޫ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރުމަތީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ

 

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި، ޕޮލިސް، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް، އަދި ކެޑޭޓުގެ ސްޓޯލްތައް ގާއިމުކޮށްފައި ހުރި

 ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށިފައި ވަނީ ނިކަ ގުރޫޕުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅައިދިން ޢީދު ވެދުމާ ދިއުމާއި ޘަޤާފީ ދިގުމަގު ދަނޑި ޖެހުމުގެ ހަރަކާތުން

 

ޢީދު ވެދުމާ ދިއުމަކީ ޢީދު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ރަށުގަ ހުންނަ އެންމެ އިސް ވެރިއެއްގެ ކައިރިއަށް ހުއްދައަށް އެދި ދިއުން.

ނިކަގުރޫޕުގެ ހުށައެޅުންތަކަށްފަހު، އެގުރޫޕުގެ ފަރާތުން މަލިކު ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާ ގޮނުތަކެއް އެރުވި

ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި އިހަވަންދޫއާއި އިހަވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެ ޢީދުގެ އުފާ ލިބިގެންފަ

 

 

 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ދިޔައީ ރޭގަނޑު އޮންނަ ހަވާ އެރުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން

އިމަގު ޖަމިއްޔާއަށް 20 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ރޭ ވަނީ އިމަގުގެ އޮފީސް، އިމަގުވެހި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައި.

 

އިމަގު ޖަމިއްޔާގެ ޢީދު ޝޯ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އޯޕަންސްޓޭޖު ސަރަހައްދުގައި.

 

 

ހަވާއެރުވުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވަނީ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރުމަތީގައި

އިމަގު ޖަމިއްޔާ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

havaa noony nei kamudhaakameh mirashuga mifaharu. thi maliku meehun genesgen thikury hama bodu israafeh. maa rangalhuvees india ge film stareh genai nama nuny mashooru band thakeh Male in genai nama. ma fahun gein ves nunikume mi othy havaa balan nukui gothah

– 13 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 4

ހޭ! ރަނގަޅު ވާހަކައެއް އެ އޮތީ ބުނި މީހަކު ބުނެފަ އިނގިއްޖެ! މަގޭ ސަލާން․

– 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 0

ދެން ނެތީމު އެއްޗެކޭ ބުނާކަށް!

– 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2016 0