[HEADER BANNER]
[AD]

ސިހުރު ހަދާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގެއެއްގެ ކޮޓަރި ފާސްކުރަމުން އެބަދޭ

3 ޖެނުއަރީ 2013 0

ސިހުރު ހެދުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނާއި ލިޔެކިޔުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވިގެންނާއި، ސިހުރު ހަދާކަމަށް ބެލެވިގެން އިހަވަންދޫ، ރެޑްސްޓާރ ގޯތި ތެރޭގައި ވަކިން ހުންނަ ކޮޓަރިއެއް ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ. މި ކޮޓަރި އަކީ ފުވައްމަލަކު ހަމީދު ކިޔާ މީހަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައި ހުންނަ ކޮޓަރިއެކެވެ.

ފުވައްމުލަކު މީހާގެ އަނތްބަކާއި ދެ ދަރިޔަކު ވެސް ފާސްކުރަމުންދާ ކޮޓަރީގައި ދިރިއުޅޭކަމަށްވެ އެވެ.

މި ކޮޓަރި ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިއައީ 4 ފޮށިގަނޑާއި 2 ކޮތަޅުކަމަށް މަންޒަރުދުއް ފަރާތަކުން އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އަށް މައުލޫމާތު ދިނެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
ސިހުރު ހެދުން, އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ