[HEADER BANNER]
[AD]

މާދަމާ ޓިނުހަރުގެ ރޫޅާލަނީ

20 މާރިޗު 2018 3

އިހަވަންދޫ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރުމަތީ ހުރި ނަލަމައިޒާން

އިހަވަންދޫ ދެކުނު ފަރާތު ބަނދަރުމަތީ އިރަށް ހުރި ތެޔޮ ބަނޑަހައާ އިންވެގެން އިރުމަތީ ފަރާތުގައި ހަދާފައި ހުރި "ޓިނު ހަރުގެ" (ނަލަމައިޒާން) ރޫޅާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން މިއަދު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ނަލަމައިޒާން އޭ ކިޔާ އިމާރާތް ރޫޅައި އެބިން ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާދާމާ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެހެންކަމުން އެބިމުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މުދަލެއް ވާނަމަ މިރޭ 11:00 ގެ ކުރިން އެ އެއްޗެއް ގެންދިއުމަށް އެދޭކަމަށް ވެސް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިޢުލާނުގައި ވެއެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

Tinu haruge roolhaaliyas visnumakah badhaleh naannaane

– 21 މާރިޗު 2018 0

ކައުންސިލުން ދެން ކުރަންވީ ކަމަކީ ރައްޔިތުންނަށް އަންގަންވީ މިއަދުން ފެށިގެން އިހަވަންދޫގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ތާއިދު ކުރައްވަންވާނީ ޕީޕީއެމް އަށް ކަމަށް․

– 21 މާރިޗު 2018 0

ޓިނުހަރުގެ ނަގާފަ․ ބިޑު ކުރުމެއްނެތި އެބިން މީހަކަށް ދިނުމަށް ނިންމާފަވާ ކަމަށް ހަބަރު ލިބޭ․ ރަށުގެ ކައުންސިލަރުންގެ ބާރު ކަނޑުވާލާފަ މިއޮތް ދަނޑިވަޅުގަ ތިހުރިހާ ޖަރީމާއެއްވެސް ހިންގާނެ․

– 21 މާރިޗު 2018 0