[HEADER BANNER]
[AD]

ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވި

20 އޮގަސްޓު 2018 0

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން މައްކާ އަށް ޖަމާވެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

ހައްޖާޖީންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަނުން މިއަދު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން އަދި ކަނޑުމަގުން ހައްޖުވުމަށްޓަކައި ސައުދީއަށް އެތެރެވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 2368873 (ދެމިލިއަން ތިންލައްކަ ފަސްދޮޅަސް އަންހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިނެއް) އެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
ހައްޖު

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ