[HEADER BANNER]
[AD]

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގެންފި

6 ޑިސެމްބަރު 2018 0

ޔޫތު މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފު. ފޮޓޯ: ހަސަންފަހުދު

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑު ކޮމިޔުނިޓީ އެމޕަވަރމެންޓް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މަޚުލޫފު އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި މިނިސްޓަރ އިހަވަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އިހަވަންދޫން ވަނީ މިނިސްޓަރަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. މިނިސްޓަރ މަޚުލޫފު އިހަވަންދޫ އަށް މިއަދު މިކުރެއްވި ޒިޔާރާތަކީ މިރޭ ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މައިކަޕު ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ކުރެއްވި ޒިޔާރާތެއްކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

 

[BOTTOM CONTENT BANNER]

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ