މުހައްމާ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަނީ!

26 ފެބުރުއަރީ 2019 3

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި، އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަން، އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ނިންމަވައިފިއެވެ․ މުހައްމާވަނީ އެބޭފުޅާ އަމިއްލަގޮތުން ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން މިނޫހަށް ކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައެވެ․

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭއްވި ޕުރައިމަރީގެ މުހައްމާޔަށް ނާކާމިޔާބީއާއި ކުރިމަތި ވެލެއްވުމުން، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބުވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި އޮންނާތީ އިންތިހާބަށް ނުކުތުމުގެ ދޮރު މުހައްމާޔަށް ބަންދުވެގެންދިޔައެވެ․ ނަމަވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބުވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި އޮންނަ މާއްދާ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔަ ކަނޑައެޅުމާއިއެކު، ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު މަހައްމާޔަށްވަނީ ލިބިގެންގޮސްފައެވެ․

މުހައްމާ ވިދާޅުވީ، އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމާއިމެދު ދާއިރާގެ އެކި އެކި ފަރުދުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރެވިއްޖެކަމަށާއި، އިންތިހާބީ ރޭހަށް އެބޭފުޅާ ނިކުތުމަކީ ގިނަބަޔަކު އެދިއެދިތިބި ކަމެއް ކަމުގައެވެ․ އެބޭފުޅާގެ މެމްބަރު ކަމުގެ ދައުރުގައި އިހަވަންދޫއަށް ލިބިގެންދިޔަ ތަރައްޤީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމީ އެބޭފުޅާ މިއިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ މަޤްސަދުކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ․

ޕްރައިމަރީން ބަލިވި މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ފަހަރުގެ އާންމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު، އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 4:00 އާ ހަމަށް ދިނުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީއިން ބަލިވި ކެންޑިޑޭޓުން މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ހުށަހަޅައިފިނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބް 2019, މުހައްމަދު އަބުދުﷲ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

Mifaharu hovaany nasssr , hurihaemen katvaalane naseeru Naeer AHAREMENAH KAMUDHANY NASEER

– 26 ފެބުރުއަރީ 2019 0

Ihavandhoo ekanithr onnany mi dhaairaaga ... Alhugandah engifaivaa gothun IHAVANDHOO, MAARANDHOO adhi MOLHADHOO ovey ... Hama ekani Ihavandhoo ah thr tharaggee beynun vany ?

– 26 ފެބުރުއަރީ 2019 0

mohamma akah thaaedhe neh mifahu NASEER ge faharu VCQ-184

– 28 ފެބުރުއަރީ 2019 0