މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2019: އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

7 އޭޕުރީލު 2019 19

މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު، ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާ އަކުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް، މުޙައްމަދު ޝިފާޢު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި ޖުމުލަ 99 ވޯޓު ފޮށީގައި ރެޖިސްޓްރީވެފައިވާއިރު މިވަގުތާ ހަމައަށް ވަނީ 82 ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ސާފުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް ވަގުތީ ނަތީޖާ ސާފުވެފައިވާގޮތުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ލިބިލައްވާފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

  1. އަޙްމަދު ނަސީރު  : 706
  2. މުޙައްމަދު ޝިފާޢު  : 1068
  3. އާދަމް މޫސާ      : 231
  4. މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ  : 594

 

 

މަޖިލިސް އިންތިޚާބް 2019

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

އެޖެންޑާ19އިގެ އިންތިޤާލީ އިންސާފު (ޢަދުލު އިންސާފެއްނޫން) ގެތެރެއިން މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރަން ތިބޭނީ ކާފަރުން. ގިނަ މުސްލިމުންތަކެއް ޖަލުގެ ތޭރިތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބެންޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު. ޚާއްސަކޮށް ބޮޑު ތުނބުޅިލީ އަޚުންނާއި މޫނު ބުރުގާއެޅި އުޚުތުން. <br>

– 7 އޭޕުރީލު 2019 2

ތިވާހަކަ ދެން ދައްކާނެކަމެއްނެތް، ހިތާމައިގެ ކޮޅެއްނެތް، ގައުމުގެ ޒުވާންޖީލުން ފެށިގެން އިސްރަށްވެހިން ބޭނުންވިގޮތަށް މިކަން މިއޮތީ ނިމިފަ، މިގައުމުގެ ގިނަ އިންސްޓްޓިއުޝަން ތަކުގަ ތިބޭނީ ބޭރުމީހުން، އޭގެތެރޭ ޕޮލިސް، އެމްއެންޑީއެފް މިދެމުއައްސަސާ އެއްކޮއް އުއްވާލާނެ. ގައުމީ ދިދަވެސް ދާދި އަވަހަށް ބަދަލުވާނެ. <br>

– 7 އޭޕުރީލު 2019 0

ދިވެހިން އަމިއްލަ ކަރަށް ރާ އަޅާ ހިސާބުން ހޭއަރާނީ. އެވެސް ޢަމަލުވުމަށްފަހު. ބޯންއުޅުނު ބޮނޑިއެއްނޫންތަ މިބުއީ. ދެން ތިބޭ އަތްޖަހާ ޤައުމު އަޅުވެތިވެގެން ދާއިރުވެސް. ބެއްޔާ އެހިލަންވީ.

– 7 އޭޕުރީލު 2019 0

މި ނިމުނު ކެމްޕޭންގަވެސް ރިޝްވަތަށް ފައިސާ ބެހުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރޭ! ފައިސާގެ ނުފޫޒުން އަބަދު އަބަދު ކަންކަން ނުކޮށް ތައުބާ ވުމަށް ގޮވާލަން.

– 7 އޭޕުރީލު 2019 0

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުހައި މީހަކު އެޅުވި ފަންޏެއްގެ ސަބަބުން އެފަނީގެ ވެރިމީހާގެ ހުވަފެން ހަޤީގަތަކާއި ހަމައަށް ގޮސްފި

– 7 އޭޕުރީލު 2019 0

ނަސީދަކީ ހަމަ މޮޅު މީހަކީތަ ބޭރުން ލާރި ދީގެން ހުރިހާ ރަށަކަށް އެލާރިގަނޑު ބަހައިގެން މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ގޮޑިތައް ހޯދީ ތިޔަ ނޫސްތައްވެސް ތިޔޮތީ ސަރުކާރަށް ސަނާ ކިޔާގޮތަށް އަޅުވެތިކޮށްފަ

– 7 އޭޕުރީލު 2019 0

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވައްކަން ކުރީކަމަށް ބުނެ ނަޒާހަތްތެރި ބަޔަކު ހޮވާފަ މިވަނީ އެކަކުވެސް ވައްކަން ކޮރަޕްޝަން ނުހިންގާތި އަދި ސަރުކާރުންވެސް ވައްކަން ނުކުރާނެ ކަމުގައި އުއްމީދުކުރަން !

– 7 އޭޕުރީލު 2019 0

2019 ގެ މަޖިލިހަށް އިތުރުވި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަށް <br>1- ވިލާ ޝިޕިންގެ ގާސިމް <br>2- އެލިޔާ ކުންފުނީގެ ނަޝީދު <br>3- ރަޝީދު ކާޕެންޓުރީގެ ކާނަލް ނާޒިމް <br>4- ޔޮޓް ޓުޢާސްގެ ޖާބިރު !

– 7 އޭޕުރީލު 2019 0

ސިޔާސީ ނުވެ ވައްކަމަ ދޮގުހެދުމާ ރިޝްވަތު ދީގެން ވޯޓު ގަތުމާ ފޭރުމާއި މީހުންމެރުމާއި ފައިސާގަ ހިފާފަ ނުހައްގު މީއަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ ގައުމުގެ އެތައްބައެއްގެ ހައްގު ވިއްކާލުން ކަމާއި މިފަދަ ކަންކަމުން އާޙިރަތުގަ ހުރި ގެއްލުން އޮޅުންފިލުވަދިނުން ރަގަޅު. މިހާރުވެސް ވޯޓަކަށް ކިޔާއިރަށް އެދެނީ ރުފިޔާ ދޭން. ގައުމުގެ ހާލަތު. މިދުނިޔޭގަ އުފާ އާޚިރަތުގަ ޖަޒާ. އިސްލާހުވި ބަޔަކަށް ދެދުނިޔޭގަ އުފާ. <br>

– 7 އޭޕުރީލު 2019 1

ޕީޕީއެމް ގެ ކަންކަން ދިޔަގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގާ ތިބި ތައްޔިތުން ނިކުމެ ވޯޓް ލާން ބޭނުންނުވީ މައުމޫން ނަސީދަށް ސަޕޯޜޓް ދެފަޅިވީ އިރު ނަސިދުގެ ފަޅި ހުރިގޮތަށް އޮވެފާ މައުމޫނުގެ ފަޅި އެތައްބަޔަކަށް ވަނީބެހިގެންގޮއްސާ މިފެނުނީ އެ ތަފާތު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށްފަހު އިތުރު ބައިބައިވުން އައިސް ގިނަޕާޓި އުފެދިގެންދިޔަ އީ މިފެނުނީ އެ ތަފާތު . ވީމާ އަދިވެސް ވަގުތު ނަގާނުލާ ހުރިހާ ޕާޓި އުވާލާ މިހާރުގެ ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އެއް ޕާޓީ ވުޖޫދުވެ ސިޔާސީ އެއްލީޑަރު ކުރިޔަށް ނެރެގެން މަސައްކަތް ފައްޓަވާ 2023 ގާ އެ ލީޑަރަކު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަން ޔަގީން.

– 9 އޭޕުރީލު 2019 0

ގިނަ ދިވެހީންނަށް ދަނީ ތި ޑިމޮކަރަސީ އާއި ޕާޓީސިސްޓަމާއި ވޯޓަކީ ފިތުނަ ފަސާދަ އާއި ބައިބައިވުމެއްކަން އެގެމުން. ތިއީ ދުވަހަކުވެސް މަސްލަހަތެއް އޮތް ގޮތެއް ނޫންކަން އެގެމުން. އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ އަދި މިއަށްވު ބޮޑަށްވެސް ހޭލުންތެރިވާނެ. ތި ފިތުނަ ތަކުން ދުރައްދާ މީހުން މުސްތަޤުބަލްގައި ތިއަށްވުރެންވެސް ގިނަ ވާނެ!

– 9 އޭޕުރީލު 2019 0

އާންމު ގޮތެއްގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ޓާންއައުޓް ދައް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްވުރެ. <br>ކައުންސިލް އިންތިޚާބުތައް ނުލައި، ވޭތުވެ ދިޔަ 12 އިންތިޚާބަށް ބަލާއިރު، 4 މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އެވްރެޖުކޮށް 55 ހާސް މީހުން ވޯޓު ނުލައި. އަދި 6 ރިޔާސީ އިންތިޚާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް 27 ހާސް (ގާތްގަނޑަކަށް މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ނުލާމީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި) މީހުން ވޯޓު ނުލައި. ވޯޓު ނުލާ މީހުންގެ ޢަދަދު ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ދައްވެފައިވާކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް، ވޯޓު ނުލާ މީހުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވޯޓުލާން ޝައުޤުވެރިކަމެއް ހުރި ކަމުގައި ނުފެނޭ.

– 9 އޭޕުރީލު 2019 0

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރެއްގައި ދިވެހީންނަށް ރާ ބޮވޭނެ، ބޮވެންޖެހޭނެ، ވިޔަފާާރިކުރެވޭނެ، ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރެވޭނެ. އެމްޑީޕީއަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގަޔާއި މަޖްލީސް އިންތިހާބުގައި ވޯޓްއެޅިމީހުން ވޯޓްއެޅީ މިކަން ރަނގަޅަށް އެނގިތިބެ. އޭގެތެރެއިން ޖާބިރަކީ އިހަށްދުވަހު ރިސޯޓަކުން މަސްތުގެހާލުގައި ރެޑްހޭންޑެޑްކޮށް އަތުލައިގަނެވުނު މީހެއް. މިކަހަލަ މީހުން މަޖްލީހަށް ހޮވުމުން އެނގިގެންދަނީ ސަރުކާރަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ރާބުއިމަށް ތާއިދުކުރާކަން. ސަރުކާރުން އަޑުހަރުކޮށް ގޮވަމުން އެދަނީ އެޖެންޑާ 19ގައި ރަލުގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖެތެރޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކުރުން މަގުފަހި ކޮށްދޭނަމޭ. މިކަހަލަ ވެރިޔެއް ހޮވާފަ، މަޖްލީހަށްވެސް އެހޮވުނީ މިވެރިޔާގެ އާލުން. މިއީ މުސްލިމުން ކުރާނޭވަރުގެ ކަމެއް ނޫން. <br> <br>ރާއްޖޭގައި ރާ ބުއިން ހުއްދަކުރާ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފިނަމަ އިސްލާމީ ވެރިޔެއް އިންތިހާބުވިކަމުގައި ވިޔަސް އެގާނޫން ބާތިލް ނުކުރެވޭނެ. މިހާރުން މިހާރަށް މިވެރިން ރާއްޖެއިން ބޭރުނުކުރާ ހިނދަކު ރާއްޖެ ސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ. <br>ކޮބާތަ ސަޕޯޓަރުން. ކަލޭމެންނަށް ރާބުއިން އޯކޭދޯ؟؟

– 9 އޭޕުރީލު 2019 1

އެޖެންޑާ19 އަށް ވޯޓުދިންމީހުން ވޯޓުދިނީކީ އޭގަ އޮތްއެއްޗެ އެގިގެނެނޫން. ޖީބަށް ލައިދިން ފައިސާކޮޅަށް. ގެއަށް ވެއްދި ޓައިލްސްތަކާ ސިމެންތިއާ ފަރުނީޗަރުތަކަށް. މޑޕގެ ގިނަމީހުންނަ ތިއެޖެންޑާގަ އޮތީ ކީކޯތޯ ސުވާލުކުރިއަސްނޭގޭނެ. ރައްޔިތުން ވޯޓުދޭއިރު ބަލައެއްނުލާ ތައުލީމަކަށް ތަރުބިއްޔަތަކަށް. މޑޕ އިން ހޮވިފަތިބި ގިނަމީހުންނަކަށް ބަހުސަށް އަރާނޭގުނު އަމިއްލަ ތައާރަފެދޭންވެސް މައިން ބަފައިންނަ ކިޔާނަމެ ބުނެނުދެވޭ. މިވަރުމީހުން ގާނޫނުހަދަން މިތިބީ ހޮވާފަ. އެކަމަކު މިސަރަހައްދުގެ އެއްމެ ތަހުޒީބު ގައުމުކަމަށް ދައުވާކުރާ މީހުންތިބި ގައުމުމީ ރިޝްވަތަށް ގޮސްހުސްވެފަ. ވައްކަމާ ކޮރަޕްޝަނާ ރިޝްވަތާ ހުއްޓުވަން މަޖުލިހަށް ވަންބަޔަކު ރިޝްވަތުދީގެން ވޯޓުހޯދީ. އިބުރާހިމު ފޮނިކަޑަން ބުނެފި ވައްކަން ކުރަން ހިތުލާފަ ހުރިމީހަކު ހުއްޓަސް ދުރަށްދާށޯ. މިހެން މީނަ ބުނިއިރު މީނައަށް ލިބިފަހުރި ލާރިޔާ މީނަގެ ކޮއްކޮއަށް ލިބިފަހުރި ލާރިއާމެދު ތުހުމަތުކުރަނީ ރައްޔިތުން މީނަގެ ސަރުކާރުން ރިޝްވަތުދިނީ މީނަހުރެގެން. ދުރަށްދަންޏާ ދޭބަލަ މިކަލޭގެ.

– 9 އޭޕުރީލު 2019 1

ރައްޔިތުން މިސަރުކާރަށް މަޖްލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ދޭން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް މަމެން ޕިންކީން ނަށް ނުފެނެއޭ ވަޒީފާ އަށް މީހަކުވެސް ވައްދައިގެން އެމީހަކު ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހު ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑް ގައި ޕާރފޯމް ނުކުރިނަމަ އެފަދަ މީހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކި ކޮށްލަނީއޭ އެގޮތުން ބަލާއިރު ރައީސް އިބޫގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުން އެދުނު އެެއްވެސް ކަމެއް ކޮށް ނުދެއޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެދިގެން ސްކޫލް ތަކުގައި ހެދުނު ނާސްތާ ދިނީ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ރައްޔިތުން އެދުމުން މީ ރައްޔިތުން ކަންފަތް މަތީ އަތް ދަމާފައި ރައީސް އިބޫ ލެޑުން ނޫންތޭ...

– 11 އޭޕުރީލު 2019 1

ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން މެޖޯރިޓީ ދޭން ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް މަމެންނަށް ހޯދާ ހޯދާ ނުފެނުނޭ ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާ ވައްސެއް ހޯދާ ދިނުމަށް ޓަކައި ކޮށްދިން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް މަމެންނަށް ފެންނާން ނެތޭ އޭނާ ދެން ހޮވަނީ އެއީ ކިއެއްކުރަންތޭ ބަންޑާރަ އުސޫލުން މަޖްލީހުގެ މެމްބަރު ކަން ކުރާ މީހުން ބޭނުމެއް ނޫނޭ މަމެން ބަދަލު ކުރަންވީއޭ އޭނާ ހަމަ މިހާރު ބަދަލުކުރޭ ކުރޭ ކުރޭ

– 11 އޭޕުރީލު 2019 1

އެޖެންޑާ ނަވާރައިގައި އޮތް މިނިމަމް ލޭބަރ ވޭޖް ގާނޫނު އެޕްލައި ކޮށްފިނަމަ މާލޭގެ ހޮޓަލެއްގެ ކަޅު ސައިތައްޓެއްގެ އަގު އުޅޭނީ 10 ރުފިޔާ އަށޭ ކެނެރީގެ ނަޝީދު ވެރިކަމަށް އައުުމުގެ ކުރިން 25 ލާރި އަށް ހުރި ކަޅު ސައިތަށި އޭނާ ވެރިކަމަށް އައިސް ނަގަން ފެށި ޖީއެސްޓީގެ ސަބަބުން 2 ރުފިޔާ އަށް ބަދަލު ވެގެން ދިޔައީއޭ މިހިރީއޭ އިންފްލޭޝަން މަތިވިވަރު މިނިމަމް ލޭބަރ ވޭޖް އަކީ އެއީ އަދި މިއަށް ވުރެން ނުރައްކާ އެއްޗެކޭ ގައުމު ތަކުގެ އިކޮނޮމީ ކޮލަޕްްސް ވެފައި

– 11 އޭޕުރީލު 2019 1

ކެނެރީގެ ނަޝީދު އެންމެ ބޮޑަށް އަޑަށް ބާރުލާފައި ބުނަނީ އެއީ އިންކަމް ޓެކްްސް ނަގައިގެން މިގައުމު ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ ކަމަށޭ ނުވާނެ ކަން އެއީ މަމެންނަށް ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވާ ކަމެކޭ އޭނާ އަކީ އިގްތިސާދުގެ އަލިފުބާ ވެސް ދަންނަ މީހެއް ކަމަށް މަމެން ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ އެއީ ސަބަބަކީ އެއީ މިހާތަަނަށް އޭނާ ކުރި ވިޔަފާރި އަކީ ބޭންކް ރަޕްޓް ވުން އިއުލާން ކުރުން ނޫން ކަމެއް ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރި އެއް ނޫނޭ ގާސިމް އިބްރާހިމް މެން އިންކަމް ޓެކްސް ނެގުމާއި ދެކޮޅު ހަދާނަމަ ގާސިމް އަށޭ ތާއީދު ކުރަން ޖެހޭނީ...

– 11 އޭޕުރީލު 2019 1

ޖަޒީރާވަންތަ މީހުންގެ ކިބައިން ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަށް ފެންނަލެއްގިނަ. އަދި މިމީހުން އެހެން މީހުންނާ ފިމާލަށް ވަގަށް ގޮވާވަރުވެސްގިނަ. މައްސަލައެއްނޫން ޖަޒީރާ ސިފަވަންތަކަންއެއީ..... ހިހިހިހި <br>

– 11 އޭޕުރީލު 2019 1