[HEADER BANNER]
[AD]

ފޮޓޯއިން: އިރުމަތީ ފަރާތް ހުއްޓުމެއް ނެތި ގިރަނީ

28 މާރިޗު 2020 0

 

 

އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް އިހަވަންދޫގެ އިރުމަތީ ފަރާތް ގިރުން ހަލުވިވެ އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ.

 

 

 

އިރުމަތީ ފަރާތް ގިރަމުން ދާއިރު، ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތް އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް ވޮޑެމުން ދާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ