[HEADER BANNER]
[AD]

އުލިގަމުން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ސްކުރީން މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ފައްސި ވެއްޖެ

19 އޭޕުރީލު 2020 0

ހއ.އުލިގަމުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ސާމްޕަލް ނެގިފަރާތުގެ ސްކްރީން ޓެސްޓު ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ.....

[BOTTOM CONTENT BANNER]

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ