[HEADER BANNER]
[AD]

އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދެނީ އެހީތެރިކަމާއި ހެޔޮ ދުޢާއަށް

23 ޑިސެމްބަރު 2020 0

ހއ. އިހަވަންދޫ ނަސްފަރު ޙުސެން ރަޝީދަކީ އިހަވަންދޫއަށް އިޖުތިމާޢީގޮތުން ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތްތެރިއެކެވެ. ދީނީ އަދި ޤައުމީ ރޫޙުގައި މަސައްކަތްކުރި ދަރުމަވެރިއެކެވެ. މިއަދު ހުސެންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެހީތެރިކަމަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައެވެ. އޭނާދަނީ ކިޑުނީބައްޔަށް ފަރުވާހޯދަމުންނެވެ. ހުސެންގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދެނީ އޭނާގެ ކިޑުނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ތިޔަފަރާތުގެ ދީލަތި އެހީތެރިކަމާއި ހެޔޮދުޢާއަށެވެ. އާއިލާގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތުދޭގޮތުގައި ހުސެންއަށްވަނީ ކިޑްނީ ޑޯނަރ އެއްލިބިފައެވެ. ތިޔަލޮބުވެތިއަޚުންނާއި އުޚުތުންގެ ފަރާތުން ހުސެންއަށް އެހީތެރިވެދެއްވާ!

7714250915101( MVR)

HUSSAIN RASHEED

7730000177462 (USD)

Aminath Nifleen

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 9466712

[BOTTOM CONTENT BANNER]

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ