ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވާފި

8 ޑިސެމްބަރު 2013 0

އިމަގާއި ޕޮލިސް އަދި ސިއްހީ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާމީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވާފިއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިހަވަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައެވެ.

އެދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމައޮތީ ބޮޑު ކޭކެއް ފެޅުމުވެ. އެކޭކް ފެޅުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނެވެ. ދަޅުވެއްޓުމާއި، އަތާއި މޫނުގައި ކުރެހުމުގެ އިތުރުން އެތައް ހަރަކާތެއް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގައި ވަރަށްގިން އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވިކަން ފާހަގަކޮށްލެވެެއެވެ.

އިހަވަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު, އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން, އިމަގު ޖަމިއްޔާ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ