[HEADER BANNER]
[AD]

މުހައްމާއަށް ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދީފި

3 ފެބުރުއަރީ 2014 5

މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އަށް ޖޭޕީގެ ފަރާތުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރުމަށް އެޕާޓީގެ ޓިކެޓް ދީފިއެވެ. ޖޭޕީން މިއަދުވަނީ އެޕާޓީއަށް ކޯލީޝަނުގެ ތެރެއިން ވާދަކުރުމަށް ލިބުނު 28 ދާއިރާގެތެރެއިން 25 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރައްވާނެ ފާރާތްތައް ކަނޑައަޅައި އެޕާޓީގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިއު ކޮށްފައެވެ. ޖޭޕީގެ މަޖިލިސް ޓިކެޓް ލިބުނު ބޭފުޅުންނަކީ، ކެންޑިޑޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދޭން ކަނޑައެޅި އުސޫލުގެ މަތިން ޕާޓީގެ ކައުންސިލުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންނެވެ.

ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް މުހައްމާއަށް ލިބުމުން، މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން  އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާނީ މުހައްމާއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި ޖޭޕީން ޓިކެޓްދިން ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރުން އޮންނާނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2014, ޕީޕީއެމް ކޯލީޝަން, ޖޭޕީ އިހަވަންދޫ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މީއޭ މިބުނާ ވާހަކައަކީ. އަކުރަމުމެން މިކަހަލަ ފޭކް ހަބަރު ނުލިޔެބަލަ. މިސައިޓުގަ އެމްޑީޕީ ދިދައެއް ޖަހަބަލަ ފުރަތަމަ ސަފުހާގަ. އޭރުން އެންމެނަށްވެސް އިނގޭނެ މިސައިޓާމެދު ސަމާލުވާން

– 3 ފެބުރުއަރީ 2014 3

ކީއްވެ ނަސީރު ކުރިމަތިލީ ވާހަކަ ނުލިޔުނީ؟ ހާދަހެއްވަޔޭ! މީ ޑީމޮކުރަސީ ފައްކާކުރަން ހަދާފަހުންނަ ޕާޓީތަކުގެ ފެންވަރު..

– 3 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ސާބަހޭ މުހަންމާ!! މިފަހަރުމީ މުހަންމާގެފަހަރު، އަހަރެމެން މިތިބީ މުހަންމާ އާއި އެކު

– 3 ފެބުރުއަރީ 2014 2

ނަސީރު އޭ..... ދެން ކޮންކަމެއް... މިޔޮށް ހުރިހައި ދުވަހުވެސް އުޅުނީ.. ދެންވެސް އުޅެންވީނު... ގޮނޑި ފެނުނީމައެއް ނޫނޭ ރަށަށް ހެޔޮ އެދޭންވި....

– 4 ފެބުރުއަރީ 2014 0

މީހަކު ކުރިމަތި ނުލީމަ ދެންޖެހޭނި ލީމީހަކަށް ދޭކަންނު.. މޮޔަ ޔާ.. އެވަރު ނޭނގެ.. ހެ ހެ

– 6 ފެބުރުއަރީ 2014 1