[HEADER BANNER]
[AD]

ޝާފިޢު އަމިއްލަ ގޮތުން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލައިފި

8 ފެބުރުއަރީ 2014 46

އަޙްމަދު ޝާފިޢު (ކ) މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ (މ) އަދި މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ވ).

މިއަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށް އުދަރެސް، ހއ. އިހަވަންދޫ، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޝާފިޢު އަމިއްލަ ގޮތުން ކުރިމަތިލައިފިއެވެ.

ޝާފިޢު ވިދާޅުވީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި، ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ޤާބިލް ދަރިއެއް ފުރުމަށް ދާއިރާގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އަމިއްލަ ގޮތުން އެގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލީ ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަންތެރެއިން ގޮނޑިއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބިގެން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ކޯލިޝްނުން ނިންމާފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ދިނުމަށަވެ. އެޕާޓީގެ ޓިކެޓް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. ޝާފިޢު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދުނުކޮށް އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ނިންމީ ޖޭޕީ އިން މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ އަށް ޓިކެޓް ދީފައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ކަމަށްވެފައި، މަޖިލީހުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރެވޭނީ އެދާއިރާއިން (ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން) ކިޔަވާފައިހުރި ތައުލީމީ ޤާބިލް ޒުވާނަކަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

ޝަރީޔާ އިން ލޯ އިން ޑިގްރީ ނަންގަވައިގެން ހުންނެވެ އަޙްމަދު ޝާފިޢު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ތާއީދެއް އޭނާއަށް އެބައޮތް ކަމަށާއި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރިނަމަވެސް މިއިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

[BOTTOM CONTENT BANNER]
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2014, ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް, ޕީޕީއެމް ކޯލީޝަން, ޖޭޕީ އިހަވަންދޫ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ތީތި ކަޑައޭ ޝާފިއޫ....

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 5

ގަދަ ޝާފިއު ކަލޭ.......... އަހަރެމެން މިތިބީ މިފަހަރު ވޯޓްލާން ނުދާންކަމަށް ރަނގަޅުމީހަކު ކުރިމަތިލާފަ ނެތީމަ، އެކަމަކު މިވީގޮތުން މިޖެހުނީ ވޯޓްލާންދާން.

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 7

މުހަންމާއަކީ ޗޮއިސްއެއް ނޫން! ވޯޓް އުސްތާޛް ޝާފިއު.

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 8

މިފަހަރު މުހައްމާ.... ގޮނޑީގައި ބާންދަންވީ ޚިދުމަތްތެރި ދަރިއެއް....

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 8

ޝާފިއު ތި އުޅެނީ މިފަހަރުވެސް ތަކަންދޫ އަޙްމަދަށް ގޮނޑި ދޭންދޯ....؟ ވީ ވިލް ނޮޓް ފޯގިވް ޔޫ...

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 6

ބަރާބަރު މާނިއު ހެދިހެން ނުހަދާފިއްޔާ ވޯޓްދޭނަން،

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 4

ކީއްކުރާނީ ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން ކޮބާ!،،،،،،،،،،،،،

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 1

އޯ ގަދަ. ޝުކުރިއްޔާ ޝާފިޢު. އަހުމަދު ޢަބުދުﷲ އަށް ގޮނޑި ކަށަވަރުވީ.

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ޝާފިޢު އެމްޑީޕީން ކެނޑުނީ ކޮން އިރަކު؟ ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ސަރުކާރު ކޯލިޝަން އަށް ގެއްލުން ދިނުމަށް ނެރުނު އެމްޑީޕީގެ "މިނިވަން" ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށް.

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ހާދަ ހެއްވައޭ. ޝާފިޢު އަށް %100 ޔަޤީން ވާނެ. ނުހޮވޭނެ ކަން. ދެން ކީއްކުރަން މުހައްމާ އަށް ލިބެން ހުރި ވޯޓުތައް ދެބައި ކުރަންވީ. ތިއަށް ކިޔާނީ ތަކަންދޫ އަހުމަދަށް ތަބަކަކަށް ލާފަ ގޮނޑި ދިނުން.

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ތަކަންދޫ އަހްމަދުގެ ޑީލް އެއް ހެން ހާދަ ހީވެއޭ.... ބޮނޑި ބޯނެ މިފަހަރު...

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 1

މިފަހަރު ހޮވޭނީ ޝާފިއު ، އަހަރެމެން ވޯޓު ދޭނަން ،މުހައްމާ އެއީ ކިރޭމީހެއް ،

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ތަޢުލީމެއް ލިބިފައިވިޔަސް ޤާބިލުބާއޭ ހިތައް އަރާ

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިފަހަރު ގޮޑީގައި ބައިންދާނަން. ބައްޕާ ފުޅަށް ކަރުނަފޮހޭނެ ރުމާކޮޅެއް ހޯއްދަވާ ދެއްވުން އެދެން. ޝާފިއޫ ކަލޭ ތިޔޮށްވިސްނޭމީހާ މޮޔަވީތަ.

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 2

ބަރާބަރު ޝާފިއު.. މުހައްމާޖެހޭނީ ޝާފިއުއަށް ފުރުސަތުދީފަ ފަހަތައްޖެހެން

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 1

2009 ނާކާމިޔާބުވީ މުހައްމާގެ ސަބަބުން. މިފަހަރުވެސް އެމްޑީޕީއަށް ޓިެކެޓް ހޯދާދިނުމައް މުހައްމާ ނުކުމެ މިހުރީ! އެމްޑީ ވެރިކަމުގައި އެޕާޓީއަށް ސޮއެކުރިވާހަކަވެސް އަޑުއެހިން

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ލާދީނީ މީހުންނަށް ވޯޓެއް ނުދޭނަން

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 2

ރީނދޫ ކުލަ ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ވޯޓު ދެވޭކަށް ނެތް... ދެން މުހަންމާ ދޯ! އޭނާ މާދަމާ ދާނީ ކޮން ދިމާއަކަށްބާ! އެކަމަކު ޝާފިޢު ތެދުވެރި ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެކަން ގައިމު. ޝާފިޢު އާއި އެމް ޑީ ޕީ އާ ގުޅުވާއިގެން ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެނގެންވާނެ ދޮގުވެސް ހަދަންވާނީ ޤަބޫލު ކުރެވޭ ގޮތައްކަން.

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ރަގަލު ފިސާރި ކުޅަދާނަ ނިންމުމެއް.. ތަކެންދޭ ހޮވިދާނެތީ ބިރު ހީނުވެ ފިނޑިކަން ދޫ ކޮށްލާ.. އަހަންމާ އާ މުހައްމާ އާ ކިބާން ދާއިރާ ސަލަމަތް ކުރަން ކަމަށް ގާބިލް މީހަކަ ހޮއްވަވާ..! ނަފްސާނީ ބަލިމަޑު ކަމުން ރަތްއިތުން ސަލާމަތް ކުރަން ޝާފިޔު އަށް ވޯޓް ދެއްވާ ހަގީގަތް ގަބޫލް ކުރައްވާ..

– 8 ފެބުރުއަރީ 2014 0

މި ފަހަރު ޝާފިޢު ހޮވާނީ.... މަވެސް ޝާފިޢު މަ ފެމެލީ ވެސް ހަމަ ސާފިޢު

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ޝާފިޢު މީގަ ކުރީގަ ކޮބާ؟ މިހާރުތަ ދާއިރާ ފެނުނީ؟ މިހާރުތަ ރައްޔަތުން ފެނުނީ؟ ޝާފިޢޫ ތީތި ކަޑައޭ؟

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ތި ޝާފިއު ޤާބިލް ވެގެން ކޮށްދިން ކަމެއްކޮބާ ރަށަށް....

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 2

މިފަހަރު އެންމެ ޤާބިލް މީހާއަކީ މުހައްމާ... ރަށަށްޓަކައި ކަމެއް ކޮށްދެވޭނީ މުހައްމާއަށް.. މިހާރުވެސް ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވައިފި...

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 2

ދީނާއި ޤައުމައްޓަކައި ޝާފިއުއަށް ވޯޓްދިނުމަށް ގޮވާލަން!

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ޝާފިއުގެ ހަޔާތުގައި އިހަވަންދުއަށް ކޮށްދެވުނު އެއްވެސްކަމެއްވާނަމަ ފާހަގަކޮށްބަލަ. އިހަވަންދޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރެވުނު އެއްވެސްމަސައްކަތެއްގައި ޝާފިއުގެ ހިއްސާލިބުނު މިންވަރު ފާހަގަކޮށްދީބަލަ. އާއްމުފަރުދަކަށް އެހީތެރިކަން ދިންމިންވަރާއި،، ޒުވާނަކަށް ވަޒިފާ ހޯދާދިންމިންވަރުވެސް ފާހަގަކޮށްބަލަ. ޒުވާނުންނަށްގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްބަލަ. މާޒީގައި މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އެހީތެރިކަމަށް ، ގުޅުންތެރިކަމަށް ، ކެރުންތެރިކަމަށް ،ބަލަންޖެހޭ. އުއްމީދުކުރަށް ޖަވާބުލިބޭނެކަމަށް . ޔަގީން މުހައްމާއަށް މިކަންކަމުގައި ލިބޭމިންމާކުހަށް ވުރެ 100 އަކުން 80 މަދުވާނެ . މިފަހަރު މުހައްމާ

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 3

ޝާފިއު އައިކުލަބު ހަދާގެން ކިހާ ކަމެއްކުރި، ތައުބާ މިސްކިތައް ސައުންޑް ސިސްޓަމެއް ހޯދާދިން. މާލޭގަ އުޅޭ އިހަވަންދޫ ޒުވާނުންނަށް އެތައް ކުޅިވަރުމުބާރާތެއް ހިންގާދިން. ރަށުގެ ނަންރީތިކުރުމަށް މާލޭގައޮތް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގައި ރަށުނަމުގަ ބާވެރިވި.

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް...

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

މިފަހަރު މުހައްމާ... ސާފިއު ތީ މިއަދު ދާއިރާ ފުނުނުމިޙެއް...

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 2

މަޖިލުގެ ގޮނޑިބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކަށް ނޫން. ލިބޭމުސާރަބޮޑުވީމަ. އެހެންވީމަ ޝާފިއު ބައްޕަގެ އެދުންވެރިކަމަކީ އަބަދުވެސް ފައިސާ، މަޒީގައި އެކަންވަނީ ފެނިފައި، މިހާރުވެސް ފެނަމުންދަނީ. މިފަހަރު މުހައްމާ

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ޝާފިއު ތިގޮޑިއަށް ކުރިމަތިލަނީ އިތުރަށް ކިޔަވަންދާ ލާރިކޮޅެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގާ،ކޮންމެހެން ރަތްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދިގެން ރަތްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދޭކަށެއް ނޫން.

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ކޯލިޝަން ހަލާކުރާމީހަކީ ޝާފިއު އަދި އޭނަގެ ބައްޕަ އާދަމް މޫސާ ، ..... ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަނިކޮށްލީވެސް ޝަފިއު އަދި އާދަމް މޫސާ، ތަކަންދޫ އަހުމަދު އަތުން ފައިސާ ނަގާގެން ކުރާކަމެއްމީ، މިފަހަރު މުހައްމާ

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

އާދަމް މޫސައަކީ ފަނިހަދާ ބޮޑާމީހެއް....... މަވެތިކަން ބޮޑުމީހެއް

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބައެއްގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލީ ޝާފިއުގެ އަމިއްލަ އެދުމުގައި ޕީޕީއެމް ގެ ޓިކެޓް ލިބޭނެކަމަށް ހީކޮށް ، އަނިޔާވެރިންނަކަށް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ.

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 2

އެންމެނަށް ހާދަވަރެކޭ މިވަނީ! ކިހާދެރަކަމެއް، އެގުމާ ނޭގުމުގެ ތަފާތު މިފެންނަނީ.. ވޯޓް ޝާފިއު

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 2

ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް... ޝާފިޢު ހޮޕް ހޮޕް...

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 2

އަހުމަދުހާ ހަމަޖެހޭ މީހަކު ކުރިމަތިލާފައެއް ނެތް! ވޯޓް އަހުމަދު، އެންމެންގެ ވޯޓް ތިލަފަތަށް

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 2

ދިސް އިސް ކުރޭޒީ!

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

މޮހޮންމާ ރަނގަޅުވާނީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިއާ ދުރަށްގޮސް "ދެން ކީއްކުރާނީ"ގެ ނަމުގަ ފިލުމެއް އުފެއްދިއްޔާ. މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާންވާނީ ކިޔަވައިގެން ތިބި މީހުން. ސާބަހޭ ޝާފިޢު. އިހަވަންދޫ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވަނީ ތިފަދަ ދަރިއެއް. ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން ނާ މާގުޅޭ އެ ގޮނޑި..... ސޮރީ މޮހޮންމާ.....

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ކިހިނެންތަ އަހުމަދު ސާފިއުމެން ކަހަލަ ގާބިލް ކިޔަވާގެން ތިބި ޤާބިލް ޒުވާނުން ތިއްބާ، ތަނެއް ދޮރެއް ނުދައްންނަ ވަގުނޫޓު ޖަހައި ގެން ދިވެހި ރަށްޔިތުން ނަށް ގައްދާރު ވެފައި ވާ މުހައްމާ އަށް ވޯޓު ދޭނި. މުހައްމާމެން ދީނާ ގައުމަށް ޓަކައޭ ކިއާގެން އުލެނި. ބަހާ އަމަލެއް ދުވަހަކު ދިމާނުވެ. ކުރަނީ ހިލޭ ޢަންހެނުން ބޭނުން ކޮށްގެން ހަރާން ވިޔަފާރި. މިފަދަ މީހުންގެ ފަހަތުގައި ތިބޭނީ ވެސް މިކަހަލަ ކަން ކަމަށް ތާޢިދު ކުޜާބައެށް؛ ރަށްޔިތުންނޭ ހޭއަރާ. ދެންހުރީ ތަކަންދޫ އަހުމަދު ދާއިރާ އަށް ކޮށްދެވުނު ކަމެށްނެތް... ފުންކޮށް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރަށްވާ ސާފިއު އަށްވޯޓް ދެއްވާ'' މަވެސް ސާފިއު ވޯޓު ސާފިއު

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

މައިކުރޯސް ކޯޕަކުން ބެލިޔަސް މިފަހަރު ސާފިއު އަށްވުރެ ޤާބިލް ބޭފުލަކު ނެތް ސާފިއު އަށް ވޯޓު ދެއްވާ

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

އަހަރެމެން މިތިބީ ޝާފިޢުއާއި އެކު.... ޝާފިޢު ހިތްވަރު ކުރާތި ... އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކާމިޔާބު ވާނެ.... ކޮންމެ ގޮތަކުން ބެލިޔަސް އެންމެ ޤާބިލީ ޝާފިޢު.... މުހައްމާއަށް ހެދޭނީ ކޮން ޤާނޫނެއް... ދެން އޮތީ ތކަންދޫ އަހުމަދު، އެއީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް ޤާނޫންތައް ހެދި އަދި ތާޢީދުކުރި މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް..އެހެން ނޫނަސް އަމިއްލައަށް އަމިއްލަ ނަމުގަ ފާހަގަ ޖެހޭނެ މީހެއްވެސް ނޫން.. އެއީ ދާއިރާގެ ދަރިއެއް ނޫން.. އަމިއްލަ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ނުކޮށްދީ މިދާއިރާއަށް ކޮށްދެވޭނީ ކޮން ޚިދުމަތެއް،...... އލާދީނީ މީހަކަށް އަހަރެމެން މުސްލިމަކަށްވެ ހުރެ ތާޢީދެއް ނުކުރާނަން.... މަޖިލީހަކީ ޤާނޫނު ހަދަން އޮތްތަނެއް... ފިލްމުކުޅެން، ކޯޅޭކަށް އޮތްތަނެއް ނޫން.. ވީމާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ވިސްނާލުމަށް ފަހު ވޯޓް ދީ... ޝާފިޢު ނުކުތުމަކީ ތަކަންދޫ އަހުމަދަށް ގޮނޑި ދިނުމެއް ނޫން.. އެއީ އަހަރެމެނަށް ގޮނޑި ހޯދައިދިނުން... ޝާފިޢު އެއީ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ކިޔަވައިގެން ހުރި ޤާބިލް ދާއިރާގެ ދަރިއެއް... މަވެސް ޝާފިޢު ވޯޓް ޝާފިޢު....

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ތަކަންދޫ އަހުމަދު އަތުންވެސް .. މުހައްމާ އަދި އެއްވެސް ސިޔާސީ ފަރާތެއްގެ މަދަދު ނެތި އެކުވެރިންނާއި ހެޔޮއެދޭ ގާތްބަޔެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހިތްވަރާއެކު ޝާފިޢު ނުކުތުމަކީ .. ދާއިރާގެ ދަރީން ޙާއްޞަކޮށް ޒުވާން ޖީލު އެ ނަމޫނާއަކަށް ބަލާ ފަޚުރުވެރިވާން ޖެހޭ ވަރުކަމެއް... ތަކަންދޫ އަހުމަދަކީ ދާއިރާގެ މީހެއް ނޫން މިހެންކަމުން ދާއިރާގެ ޙާއްސަކޮށް އިހަވަންދޫގެ ދަރިއެއްގެ ހިތުގައި އޮންނަވަރު ކުލުނެއް ދާއިރާ ބޭރުން 80000 ރުފިޔާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އަންނަ މީހެއްގެ ހިތުގައެއް ނޯންނާނެ....ވިސްނަވާ....މުހައްމާގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް ފަދަ ޢިލްމީތަނަކަށް މުހައްމާވަދެ ކީއްތޯ ކުރާނީ..ކޮމެޑީ އެކްޓް ކޮށްގެން ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ލަދުގެންނެވުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ.. ފަސްބައިގައި ކިލަނބު އަދި ނަޖިސް ހޭކިފަ ހުރި ދަރިއެއް ހޮވުމުގެ ކުރިން އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ދަރީން ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާންޖެހޭނެ....މިފަހަރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝާފިޢު އަކީ ޗޮއިސްއެއްނޫން އެއީ ހަމައެކަނި ހުރިމީހަކީ...ދާއިރާގެ ދަރިއެއް...އެންމެ ނިކަމެތި މީހާގެ އިޙްޞާޞް ދަންނަ މިތުރެއް.. ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްގެން އެދާއިރާއިން ތަޖުރިބާ ހޯދާފައިވާ އާރުކާޓީއެއް....ފަސްބައިގައި ކިލަނބުކަމެއް ނެތް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ފަހުލަވާނެއް..ހިތްވަރުގަދަ ކެރޭ ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެރެން އެނގޭ ބަތަލެއް...އަޙްމަދު ޝާފިޢުއަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ބޭކާރުވެގެންދާ އެއްޗެއް ނޫން ...މިފަހަރު ޝާފިޢު ހޮވަމާ....

– 9 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ޝާފިޢު އަކީ ކުރިމަތިލާގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ގޮލައެއް

– 10 ފެބުރުއަރީ 2014 1

މަނުބުނާނަން ތިކަމާ އެކައްޗެކޭވެސް.

– 10 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ޝާފިއުގެ ހަޔާތުގައި އިހަވަންދުއަށް ކޮށްދެވުނު އެއްވެސްކަމެއްވާނަމަ ފާހަގަކޮށްބަލަ. އިހަވަންދޫގެ ތަރައްގީއަށް ކުރެވުނު އެއްވެސްމަސައްކަތެއްގައި ޝާފިއުގެ ހިއްސާލިބުނު މިންވަރު ފާހަގަކޮށްދީބަލަ. އާއްމުފަރުދަކަށް އެހީތެރިކަން ދިންމިންވަރާއި،، ޒުވާނަކަށް ވަޒިފާ ހޯދާދިންމިންވަރުވެސް ފާހަގަކޮށްބަލަ. ޒުވާނުންނަށްގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށްބަލަ. މާޒީގައި މީހެއްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އެހީތެރިކަމަށް ، ގުޅުންތެރިކަމަށް ، ކެރުންތެރިކަމަށް ،ބަލަންޖެހޭ. އުއްމީދުކުރަށް ޖަވާބުލިބޭނެކަމަށް . ޔަގީން މުހައްމާއަށް މިކަންކަމުގައި ލިބޭމިންމާކުހަށް ވުރެ 100 އަކުން 80 މަދުވާނެ . މިފަހަރު މުހައްމާ

– 11 ފެބުރުއަރީ 2014 1

ޝާފިޢު ހުރީ ސިޔާސީ މައިދާނުގަ ހަރަކާތްތެރި ވެވޭ ފަދަ ވަޒީފާއެއްގައެއްނޫން.. އޭނަ ހުރީ ޕަބްލިކް ޕްރޮސިކިއުޓަރެއްގެ މަޤާމުގަ..... އޭނަގެ ދާއިރާއިން އޭނަ ވަނީ ރައްޔިތުންނައް ކޮށްދެވުނު ކަމެއް ކޮށްދީފަ... މިފަހަރު ޝާފިޢު ނުކުތީ ވަޒީފާއަށްވުރެ ރައްޔިތުން މުހިންމު ކަމަށް ފެނި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރަން.. ޝާފިޢު ނުކުތުން ވީ އަހަރެމެން ޒުވާނުންނަށް ލިބުނު އިތުރު ހިތްވަރަކަށް.. ޝާފިޢު އެހީ ޤާބިލް ދަރިއެއް.... އަހަރެމެން ރަށުން ބޭރުގަ ތިބި ޒުވާނުންނަށް ޝާފިޢުގެ ޚިދުމަތް ވަނީ ލިބިފަ.... މިފަހރު ބޭނުމީ ޤާނޫނީ ތަޖުރިބާ ހުރި ޤާބިލް ދަރިއެއް... އަހަރެމެންގެ ވޯޓް ޝާފިޢުއަށް... މުހައްމާ އެއީ ކާކު....

– 11 ފެބުރުއަރީ 2014 1