ލޯބީގެ ބަލިމަޑުކަން

ލޯތްބަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ބައްޔެއް ނުވަތަ ބަލިމަޑުކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އަދި...

31 ޖެނުއަރީ 2014 1

ބޮޑު މަންޒަރު

ޒަމާން ދައުރުވެ އިންސާނުންގެ ފިކުރިއްޔާތު ބަދަލްވެ އިންސާނުން އުޅެމުންދާ ވައްޓަފާޅި...

3 ޑިސެމްބަރު 2013 0

ތިބާ ވިސްނާށެވެ.

އާ އަހަރެކެވެ. އާ މަސްތަކެކެވެ. އާ ދުވަސްތަކެކެވެ. އަދި ހަމައެހައިމެ...

27 ޖުލައި 2013 0