100 އަހަރު ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށްހެދި ބުރިޖް ހަފުތާއެއްނުވަނީސް ވެއްޓިއްޖެ!

16 މާރިޗު 2018 0

ކުރިއަށްއޮތް ސަތޭކައަހަރުވެސް ބޮޑު މަރާމާތަކާނުލާ ބޭނުންކުރެވޭނެގޮތަށް ޑިޒައިންކޮށްހެދި ބުރިޖެއް، ރޭވިތާ ހަފުތާއެއްނުވަނިސް އަދި ބޭނުންކުރަންވެސް ނުފަށަނީސް ވެއްޓި ބިމާހަމަވެއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ފުލޮރިޑާގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީގެ ކެމްޕަހާއި އެތަނުގެ ދަރިވަރުންގެ އެކޮމަޑޭޝަން ބުލޮކާއި ދެމެދު އަޅާފައިވާ މިބްރިޖް ވެއްޓިފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެއެވެ. ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންދާޒާކުރާ ގޮތުގައި މިހާދިސާގައިވަނީ 10...