ދަރުމަވެރިންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމާ، ބައިވެރިންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި

26 މާރިޗު 2017 0

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ކެއަރ ސޮސައިޓީއާއި ގުޅިގެން އިމަގު ޖަމިއްޔާ މެދުވެރިކޮށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އައުޓުރީޗް ޕްރޮގުރާމަށް ބޭނުންވާ ޓުރެއިނަރުންގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިންމާ ބައިވެރިންނަށް ލިޔުން ދީފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ރޭ 9:00 ގައި އިމަގު ވެހީގައި ވަނީ ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު...