ފޭރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އާމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ތަރުކާރީއާއި މޭވާތަކުން ސިއްހީ...

16 އޮކްޓޫބަރު 2013 0

ދުންފަތާއި ސިއްޙަތް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވެޔޭ ބުނުމުން އެކަން ގަބޫލުނުކުރާ މީހުން...

24 ސެޕްޓެމްބަރު 2013 0

ރޭޕު

ބަހަކީ އަޑުއަހާލަން އެހާ ފަސޭހަ ބަހެއް ނޫނެވެ. ކެމްބްރިޖް އެޑްވާންސްޑު...

7 އޮގަސްޓު 2013 0

މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ ކޮބާ؟

އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުން، އެއެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހަމަބުއްދި ފިލައިދާ ކޮންމެއެއްޗަކީ...

3 އޮގަސްޓު 2013 0