މަސްތުވާ ތަކެއްޗަކީ ކޮބާ؟

އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމުން، އެއެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހަމަބުއްދި ފިލައިދާ ކޮންމެއެއްޗަކީ...

3 އޮގަސްޓު 2013 0

މިނިކާރާއްޖެ

ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނީ ބަޔަކު އަޑުގަދަކޮށް ހަޅޭލާތީއެވެ. ދޯނީގެ އެކިއެކި މީހުންނަށް...

27 ޖުލައި 2013 1

ވެއްޔާނުލާ ގަސްހެއްދުން 2

ހައިޑްރޯޕޯނިކްސްގެ ވައްތަރުތައް މީޑިއާ ޓެކްނިކް މޫތައް އެއްޗެއްގައި ހަރުލާގޮތަށް ހުންނަ ނިޒާމުތަކަށް ނުވަތަ...

26 ޖުލައި 2013 0

ދަޢުލަތް ބިނާވާގޮތް

ދައުލަތް އެންމެ ކުރުކޮށް ކިޔުންތެރިން ނަށް ބުނެދިނުމަށް ބުނެވޭނެ ގޮތަކަށް...

15 ޖުލައި 2013 0