[HEADER BANNER]

ފުލް ޓައިމް: އެންވީކޭ 3 - 1 ނިކަ ޗެއިން

25 ޑިސެމްބަރު 2014 1

މިއީ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގެ 4 ވަނަ މެޗުގައި އެންވީކޭ އަދި ނިކަ ޗެއިން ބައްދަލްކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ގެނެސްދިނުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ސަފުހާއެއް.

00:48
26 Dec 2014
ސެމީ ފައިނަލްގެ މެޗުގައި އެންވީކޭ ބައްދަލްކުރަންޖެހޭނީ ސެންސިޓީއާ. އެމެޗް އޮންނާނީ މިމަހު 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:00 ގައި.
00:47
26 Dec 2014

މެޗުގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާއަށް ހޮވުނު އަޙްމަދު ޝަބީން.

00:44
26 Dec 2014
މިމެޗުގެ މޭން އޮފްދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެންވީކޭގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 3 އަޙްމަދު ޝަބީން.
00:43
26 Dec 2014
މެޗު ނިމިއްޖެ. އެންވީކޭ 3. ނިކަ ޗެއިން 1.
00:39
26 Dec 2014
ވަގުތު ހަމަވެގެން އިތުރުވަގުތު 2 މިނެޓް ދައްކައިފި.
00:38
26 Dec 2014
ނިކައިގެ ބަދަލެއް. 20 ނަމްބަރ އާމިރު ބާލައިފަ 65 ނަމްބަރ ޒަހީން އެރުވީ.
00:35
26 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތ ދެވަނަ ހާފުގެ 11 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. އެންވީކޭ 3. ނިކަ ޗެއިން 1.
00:34
26 Dec 2014
އެނވީކޭ ގެ ބަދަލެއް. 23 ނަމްބަރ ސާޖިދު އެރުވީ. 7 ނަމްބަރ އިބްރާހިމް ސިޔާމް ބާލައިފަ.
00:33
26 Dec 2014
އެންވީކޭގެ 3 ވަނަ ގޯލް. ނިކަ ޗެއިންގެ ކުޅުންތެރިއެއްގަ އަތުން ބައިކޮޅަށް.
00:29
26 Dec 2014
އެންވީކޭ ސުހައިލް އަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި. ފައުލްއެއް ކޮށްގެން.
00:28
26 Dec 2014
މެޗް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްގެން މިބަގުތު ކުޅެމުންދަނީ އެންވީކޭ.
00:26
26 Dec 2014
ނިކަ ޗެއިންގެ ބަދަލެއް. 11 ނަމްބަރ މުނައްވަރު ބާލައިފަ 55 ނަމްބަރ މާޖިދު އެރީ.
00:24
26 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިކައިން ފަށއިފި.
00:24
26 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިއްޖެ.
00:18
26 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތު ފުރަތަމަ ހާފުގެ 11 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. އެންވީކޭ 2. ނިކަ ޗެއިން 1.
00:17
26 Dec 2014
އެންވީކޭ ލަނޑު ޖަހައިފި.
00:17
26 Dec 2014
ފައުލްއަށް ނުގޮށްވާތީ އެންވީކޭ ބެންޗުންދަނީ މައްސަލަ ޖައްސަމުން.
00:10
26 Dec 2014
ފޮނުވާލި ބޯޅަ މާމަތިން ދިޔައީ.
00:09
26 Dec 2014
އެންވީކޭ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ބޭރުން ނިކަ އަށް ޖެހުމެއް.
00:08
26 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ކުޅެން ފަށައިފި.
00:07
26 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުކުޅެން ކުޅުންތެރިންނާއި ރެފްރީ ދަނޑަށް ނިކުމެއްޖެ.
00:04
26 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެހާފުގައި ނަތީޖާ ނުނެރެވެއްޖެނަމަ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރޭނެ.
00:03
26 Dec 2014
މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރުމަށް އިތުރު 15 މިނެޓްގެ ދެހާފު ކުޅޭނެ.
00:01
26 Dec 2014
ދެވަނަ ހާފު ނިމިއްޖެ. އެންވީކޭ 1. ނިކަ ޗެއިން 1.
23:57
25 Dec 2014
ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ހަމަވެގެން އިތުރުވަގުތު 4 މިނެޓް ދައްކައިފި.
23:55
25 Dec 2014
ދެވަނަ ހާފުގެ 39 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. އެންވީކޭ 1. ނިކަ ޗެއިން 1.
23:54
25 Dec 2014
ލަފާކުރެވެނި އަކުނިވަޔަށް ދަމަނީކަމަށް.
23:53
25 Dec 2014
ނިކަ ޗެއިންގެ 4 ކުޅުންތެރިން ދަނޑު މައްޗަށް ވެއްޓިފަ.
23:51
25 Dec 2014
ދެވަނަ ހާފުގެ 35 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. އެންވީކޭ 1. ނިކަ ޗެއިން 1.
23:50
25 Dec 2014
އެންވީކޭގެ ޝަފްރާޒް ބާރު ބޯޅައެއް ގޯލާ ދިމާލަށް ފޮނުވާލައިފި. ނަމަވެސް ބޭރަށް ދިޔައީ.
23:46
25 Dec 2014
އެންވީކޭ އިން ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ދަނޑީގަ ޖެހިފަ ނިކުމެއްޖެ.
23:45
25 Dec 2014
ދެވަނަ ހާފުގެ 29 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. އެންވީކޭ 1. ނިކަ ޗެއިން 1.
23:44
25 Dec 2014
މިގޯލް ނިކައިން ޖެހީ ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން 17 ނަމްބަރ ޠާހާ.
23:44
25 Dec 2014
ނިކައިން ގޯލް ޖަހައިފި.
23:43
25 Dec 2014
ޝަހުދު ކުޅެން އަރައިފި.
23:43
25 Dec 2014
މިވަގުތު ނިކަ ޗެއިންގެ ދެކުޅުންތެރިން މަދު.
23:43
25 Dec 2014
ނިކައިގެ މުނައްވަރުވެސް ފަރުވާއަށް ދަނޑުން ބާލައިފި.
23:42
25 Dec 2014
ދަނޑު މަތީގަވެސް ނިކަ ޗެއިންގެ ކުޅުންތެރިއެއް ވެއްޓިފަ.
23:41
25 Dec 2014
ނިކަ ޗެއިންގެ ޝަހުދަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާއަށް ދަނޑުން ބާލައިފި.
އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »
މައިކަޕް 2014

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ކަރަންޓު ދަށް ކަނީ ކީއްކުރަންތަ؟ ކޮބާތަ 350 ކިލޯގެ އިންޖީނު؟

– 25 ޑިސެމްބަރު 2014 0