[HEADER BANNER]

ފުލް ޓައިމް: މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ 2 - 1 ހައިޑްސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމް

27 ޑިސެމްބަރު 2014 0

މިއީ މައިކަޕް 8 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ އަދި ހޯރަފުށި ހައިޑްސް ފުޓްބޯޅަ ޓީމް ބައްދަލްކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ގެނެސްދިނުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ޞަފުހާއެކެވެ.

19:06
27 Dec 2014

މެޗަށްފަހު ހިންގެ ހަމަނުޖެހުމެގެ ތެރެއިން. ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ހައިޑްސް ޓީމުން.

19:00
27 Dec 2014
މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މެޗަށްފަހު ހައިޑްސް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔަކުވަނީ ރެފްރީ ގައިގަ ތަޅައިގެންފަ.
19:00
27 Dec 2014
މެޗަށްފަހު ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އަރައިފަވަނީ.
18:58
27 Dec 2014

މެޗަށްފަހު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނޑުމަތީ ހަރަކާތްތެރިވަނީ.

18:55
27 Dec 2014

އިބްރާހީމް ރަމީޒް.

18:54
27 Dec 2014
މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަކަށް ހޮވުނީ މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ 19 ނަމްބަރ އިބްރާހީމް ރަމީޒް.
18:48
27 Dec 2014
ދަނޑުމަތީ ހަމަނުޖެހުން އެބަ ހިނގާ.
18:48
27 Dec 2014
މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަމަ ޖާގަ މިހޯދީ މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ.
18:46
27 Dec 2014
މެޗު ނިމިއްޖެ. މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ 2. ހައިޑްސް 1.
18:45
27 Dec 2014
މާރަންދޫ ކުޅުންތެރިޔަކު އަނިޔާވެގެން ދަނޑުން ބާލައިފި.
18:42
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ވަގުތު ހަމަވެގެން އިތުރު ވަގުތު 3 މިނެޓް ދައްކައިފި.
18:40
27 Dec 2014
މާރަންދޫގެ ބަދަލެއް. 19 ނަމްބަރ ރަމީޒް ބާލައިފަ. 22 ނަމްބަރ އަޙްމަދު މުޙައްމަދު އެރުވީ.
18:39
27 Dec 2014
ހައިޑްސްގެ ކެޕްޓަން އަބްރާރް އަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި.
18:36
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ 9 ވަނަ މިނެޓް ކުޅެވިފަ. މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ 2. ހައިޑްސް 1.
18:35
27 Dec 2014
މިނަތީޖާގައި މެޗު ނިމިއްޖެނަމަ މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ފައިނަލަށް ދާނެ.
18:35
27 Dec 2014
ޖެހުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ މާމަތިން ދިޔައީ.
18:34
27 Dec 2014
މާރަންދޫއަށް ޖެހުމެއް. ހައިޑސް ހާފު މެދާހަމައިން.
18:34
27 Dec 2014
ކުޅުން ފަށައިފި.
18:32
27 Dec 2014
ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ކުޅުން މެދުކެނޑިފަ.
18:31
27 Dec 2014
މާރަންދޫގެ ކީޕަރ އަނިޔާވެގެން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިފަ.
18:28
27 Dec 2014
ހައިޑްސްގެ ބަދަލެއް. 11 ނަމްބަރ މުޙައްމަދު ސަނީހް ބާލައިފަ 6 ނަމްބަރ ފައިސަލް އެރުވީ.
18:27
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ 2. ހައިޑްސް 1.
18:26
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިއްޖެ. މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ 2. ހައިޑްސް 1.
18:25
27 Dec 2014
ހައިޑްސް ކުޅުންތެރިޔަ މުޅިން ހުސްކޮށް އަރައި ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލު އަރިމަތިން ބޭރު.
18:24
27 Dec 2014
މިހާފުގެ ވަގުތު ހަމަވެގެން އިތުރުވަގުތު 2 މިނެޓް ދައްކައިފި.
18:23
27 Dec 2014
މިވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިންގެން މޮޅަށް ކުޅެނި ހައިޑްސް.
18:22
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 12 ވަނަ މިނެޓް ކުޅެވިފަ. މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ 2. ހައިޑްސް 1.
18:21
27 Dec 2014
އެއީ 11 ނަމްބަރ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު.
18:21
27 Dec 2014
މާރަންދޫ ކުޅުންތެރިޔަކު ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިފަ.
18:20
27 Dec 2014
ފޮނުވާލު ބޯޅަ މާރަންދޫ ކީޕަރ ކޯނަރަކަށް ބޭރުކޮށްލި.
18:19
27 Dec 2014
މާރަންދޫ ޕެނަލްޓީ އޭރިޔާ ބޭރުން ހައިޑްސް އަށް ޖެހުމެއް.
18:18
27 Dec 2014
ފަރުވާއަށްފަހު ކީޕަރރ ކުޅުމާ ގުޅިއްޖެ.
18:17
27 Dec 2014
މާރަންދޫ ކީޕަރ އަދިވެސް ފަރުވާ ހޯދަނީ.
18:17
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 8 ވަނަ މިނެޓް ކުޅެވިފަ. މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ 2. ހައިޑްސް 1.
18:16
27 Dec 2014
މާރަންދޫ ކީޕަރ އަދި ހައިޑްސް ގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ޖެހިފަ ދެކުޅުންތެރިންވެސް ވެއްޓިފަ.
18:14
27 Dec 2014
ހައިޑްސް ރަނގަޅު ހަމަލާއެއް އުފައްދައިފި. ކޯނަރަކަށް ކީޕަރ ބޭރުކޮށްލި.
18:11
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 1 ވަނަ މިނެޓްގައި މިގޯލް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ 19 ނަމްބަރ އިބްރާހީމް ރަމީޒް.
18:10
27 Dec 2014
މާރަންދޫން ލަނޑު ޖަހައިފި.
18:09
27 Dec 2014
ކުޅުން ފަށައިފި.
އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »
މައިކަޕް 2014

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ