[HEADER BANNER]

ފުލް ޓައިމް: އެންވީކޭ 6 - 7 ސެން ސިޓީ

27 ޑިސެމްބަރު 2014 1

މިއީ މައިކަޕް 8 ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި އެންވީކޭ އަދި ސެން ސިޓީ ބައްދަލްކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ކަވަރޭޖް ގެނެސްދިނުމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ޞަފުހާއެކެވެ

23:41
27 Dec 2014
މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބައްދަްލކުރާނީ ސެން ސިޓީ އަދި މާރަންދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ.
23:40
27 Dec 2014

މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ހޮވުނު އިޝާނަށް ޓްރޮފީ ހަވާލުކުރަނި.

23:37
27 Dec 2014
މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ސެން ސިޓީގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 9 މުޙައްމަދު އިޝާން.
23:34
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަހޯދީ.
23:33
27 Dec 2014
މެޗް ނިމުނީ. އެންވީކޭ 6 - ސެން ސިޓީ 7
23:33
27 Dec 2014
ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު.
23:33
27 Dec 2014
މި ޕެނަލްޓީ ސެން ސިޓީން ޖަހާފިއްޔާ މެޗް ނިމޭނެ.
23:33
27 Dec 2014
އެންވީކޭ ގެ ސާޖިދު ޖެހި ޕެނަލްޓީ މަތީ ދަނޑީގަ ޖެހިފަ ނިކުތީ.
23:32
27 Dec 2014
އެންވީކޭ 6 - ސެން ސިޓީ 6
23:32
27 Dec 2014
ސެންސިޓީގެ އަރުޝަދު ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު.
23:31
27 Dec 2014
އެންވީކޭ 6 - ސެން ސިޓީ 5
23:31
27 Dec 2014
ޤާދިރުގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު.
23:31
27 Dec 2014
އެންވީކޭގެ 5 ވަނަ ޕެނަލްޓީ 17 ނަމްބަރ ޤާދިރު ޖަހަނި.
23:30
27 Dec 2014
އެންވީކޭ 5 - ސެން ސިޓީ 5
23:30
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީގެ ޙުސައިން ސަމީރު ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު.
23:30
27 Dec 2014
އެންވީކޭގެ ހުސައިން ޖެހި ޕެނަލްޓީ މައްޗަށް.
23:29
27 Dec 2014
އެންވީކޭ 5 - ސެން ސިޓީ 4
23:29
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީގެ 10 ނަމްބަރ މައުރޫފް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު.
23:29
27 Dec 2014
އެންވީކޭ 5 - ސެން ސިޓީ 3
23:28
27 Dec 2014
އެންވީކޭގެ ތިންވަނަ ޕެނަލްޓީ ޖެހީ ޝަފްރާޒް. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު.
23:28
27 Dec 2014
އެންވީކޭ 4 - ސެން ސިޓީ 3
23:28
27 Dec 2014
ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު.
23:27
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީގެ ދެވަނަ ޕެނަލްޓީ ޖަހަނި ސަމީރު.
23:27
27 Dec 2014
އެންވީކޭ 4 - ސެން ސިޓީ 2
23:27
27 Dec 2014
ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު.
23:27
27 Dec 2014
އެންވީކޭގެ 2 ވަނަ ޕެނަލްޓީ ޖަހަނީ 10 ނަމްބަރ މޫސަ.
23:26
27 Dec 2014
އެންވީކޭ 3 - ސެން ސިޓީ 2
23:26
27 Dec 2014
އިޝާން ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކީޕަރު ދިފާއުކޮށްފި.
23:26
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީގެ ފުރަތަމަ ޕެނަލްޓީ ޖަހަނި 9 ނަމްބަރ އިޝާން.
23:25
27 Dec 2014
އެންވީކޭ 3 - ސެން ސިޓީ 2
23:25
27 Dec 2014
ޝަބީން ޖެހި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު.
23:23
27 Dec 2014
ފުރަތަމަ ޕެނަލްޓީ ޖަހަނި އެންވީކޭގެ ކެޕްޓަން ޝަބީން.
23:22
27 Dec 2014
ޕެނަލްޓީ ޖަހަނީ ދެކުނުކޮޅު ގޯލަށް.
23:21
27 Dec 2014
މިއީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޕެނަލްޓީޖަހާ ފުރަތަމަ މެޗު.
23:19
27 Dec 2014
މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރުމަށް ދެންޖަހާނީ ޕެނަލްޓީ.
23:19
27 Dec 2014
އިތުރުވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިމިއްޖެ.
23:18
27 Dec 2014
މިނަތީޖާގައި މެޗު ނިމިއްޖެނަމަ ޕެނަލްޓީ ޖަހާގެން މެޗުގެ ނަތީޖާ ނެރޭނެ.
23:17
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތު ދެވަހަނަ ހާފުގެ ވަގުތު ހަމަވެގެން އިތުރު 1 މިނެޓް ދައްކައިފި.
23:17
27 Dec 2014
އެންވީކޭގެ ޒުހޫރު އަށް އަނިޔާވެގެން ދަނޑުމަތީ ފަރުވާދެނީ.
23:15
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތު ދެވަނަ ހާފުގެ 13 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. އެންވީކޭ 2. ސެން ސިޓީ 2.
23:15
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީގެ އިޝާން ފަރުވާއަށް ދަނޑުން ބާލައިފި. ލަފާކުރެވެނި އަކުނިވަޔަށް ދަމަނީކަމަށް.
23:12
27 Dec 2014
އަނިޔާވެގެން ބޭލި މުނީޒްގެ ބަދަލުގަ ސާޖިދު ކުޅެން އަރުވައިފި.
23:12
27 Dec 2014
ޖެހުން ފޮނިވާލި ބޯޅަ އެންވީކޭ ކުޅުންތެރިން ދިފާއުކޮށްފި.
23:11
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީއަށް ޖެހުމެއް. އެންވީކޭ ހާފުގެ މެދާ ހަމައިން.
23:09
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތު ދެވަނަ ހާފުގެ 6 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. އެންވީކޭ 2. ސެން ސިޓީ 2.
23:08
27 Dec 2014
މުނީޒް އަށް ފަރުވާދިނުމަށް ދަނޑުން ބާލައިފި.
23:08
27 Dec 2014
އެންވީކޭގެ މުނީޒް އަށް ދަނޑުމަތީ ފަރުވާދެނީ. ލަފާކުރެވެނީ އަކުނިވަޔަށް ދަމަނީ ކަމަށް.
23:07
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީ ކުޅުންތެރިޔަކު ހުސްކޮށް ހުރެފަ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލް އަރިމަތިން ބޭރު.
23:06
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީގެ 7 ނަމްބަރ ހުސައިން ސަމީރަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި.
23:04
27 Dec 2014
ޖެހުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ސެން ސިޓީ ކުޅުންތެރިން ދިފާއުކޮށްފި.
23:03
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީ ހާފު މެދާހަމައިން އެންވީކޭ އަށް ޖެހުމެއް.
23:02
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.
23:01
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމިއްޖެ.
23:00
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީގެ މައުރޫފަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކައިފި. ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން.
22:59
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތު ފުރަތަމަ ހާފުގެ 15 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. އެންވީކޭ 2. ސެން ސިޓީ 2.
22:57
27 Dec 2014
ސެން ސިޓީ ކީޕަރ ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިފަ.
22:56
27 Dec 2014
އެންވީކޭގެ ޝަފްރާޒް ރަނގަޅު ބޯޅައެއް ގޯލަށް ފޮނުވާލިނަމަވެސް ކީޕަރ ދިފާއުކޮށްފި.
22:55
27 Dec 2014
އިތުރު ވަގުތު ފުރަތަމަ ހާފުގެ 11 މިނެޓް ކުޅެވިފަ. އެންވީކޭ 2. ސެން ސިޓީ 2.
22:52
27 Dec 2014
ފަރުވާ ދިނުމަށް އިޝާން ދަނޑުން ބާލައިފި.
އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »
މައިކަޕް 2014

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މަރުހަބާ ސެން ސިޓީ

– 27 ޑިސެމްބަރު 2014 0