ލައިވް ބްލޮގް: އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކަށަވަރުކޮށްފި.

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމަށް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް އިން ހުޅުވާލެވުނު ލައިވް ޞަފުހާ އެވެ.

08:28
24 Mar 2014
އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ 80 ނަތީޖާ ޝީޓު ޗެކްކޮށް ނަތީޖާ އިޢުލާނު ކުރުމާއި އެކު މި ލައިވް ކަވަރޭޖު މިހާ ހިސާބުން ނިންމާލަމެވެ.
08:25
24 Mar 2014
އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ފޮއްޓެއްގެ ނަތީޖާ ޗެކުކޮށް ނިމުނު އިރު ނަތީޖާ ދައްކާގޮތް. މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ ވަނީ މިހާރުގެ މަޖިލިސް މެންބަރަށްވުރެ 215 ވޯޓިު އިތުރަށް ހޯދާފައި
20:04
23 Mar 2014

80 ފޮށީގެ ތެރެއިން 71 ފޮށީގެ ނަތީޖާ ޗެކްކުރެވުނުއިރު، ނަތީޖާ ދައްކާގޮތް

12:15
23 Mar 2014
19:06
22 Mar 2014
ގޮނޑި ކަށަވަރުވުމަށްފަހު މުހައްމާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން.
18:44
22 Mar 2014
18:41
22 Mar 2014

މިހާތަނަށް ސާފުވެފައިވާ ޖުމުލަ ވޯޓު.

މިހާތަނަށް ސާފުވެފައިވާ ޖުމުލަ ވޯޓު.
18:36
22 Mar 2014

އިހަވަންދޫ 1 ނަންބަރު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އިހަވަންދޫ 1 ނަންބަރު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
18:18
22 Mar 2014

އިހަވަންދޫ 2 ނަންބަރު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

އިހަވަންދޫ 2 ނަންބަރު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
18:05
22 Mar 2014

މާލޭގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

މާލޭގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ
17:53
22 Mar 2014
މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮށިން މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ވަނީ 187 ވޯޓް ހޯދާފަ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ އަށް ލިބިފައި ވަނީ 122 ވޯޓް. މި ފޮށިން މުޙައްމަދު މަޠީނަށް ލިބިފައި ވަނީ 33 ވޯޓް. އަޙްމަދު ޝާފިޢު އަށް ލިބިފައި ވަނީ 45 ވޯޓް.
17:45
22 Mar 2014
މާރަންދޫގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ.
17:43
22 Mar 2014
ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓް ގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: 1. މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ : 13 2. އަޙުމަދު ޢަބުދުﷲ : 6 3. މުޙައްމަދު މަތީން : 0 4. އަޙުމަދު ޝާފިޢު: 3 މިފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް ރެޖިސްޓުރީ ކުރި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އެންމެން ވަނީ ވޯޓު ލާފަ.
17:42
22 Mar 2014
މާލޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފޮށިން މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ވަނީ 187 ވޯޓް ހޯދާފަ. އެއީ އެ ފޮށްޓަށް ވޯޓް ލާފައިވާ މީހުންގެ 48 އިންސައްތަ
17:22
22 Mar 2014
ތާޖުއްދީން ސުކޫލްގައި ބެހިއްޓި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ވޯޓުފޮއްޓަށް ވޯޓު ލާފައި ވަނީ 389 މީހުން. މިއީ އެފޮއްޓަށް ވޯޓު ލުމަށް ރެޖިސްޓުރީ ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ 88 އިންސައްތަ
17:15
22 Mar 2014
ހއ. މޮޅަދޫގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ: 1. މުޙައްމަދު ޢަބުދުﷲ : 60 2. އަޙުމަދު ޢަބުދުﷲ : 86 3. މުޙައްމަދު މަތީން : 1 4. އަޙުމަދު ޝާފިޢު: 1
17:00
22 Mar 2014
އިހަވަންދޫ 2 ނަންބަރު ވޯޓު ފޮށީގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
16:34
22 Mar 2014
އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް މާލޭގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮށި މިހާރުވަނީ ބަންދުކޮށްފައި. އެފޮށީގެ ވޯޓު އަދި ގުނާކަށް ނުފަށާ.
16:32
22 Mar 2014
އިހަވަންދޫގައި ބެހެއްޓި ދެފޮށީގެ ވޯޓުވެސް ގުނަން ފަށައިފި.
އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2014, މުހައްމަދު އަބުދުﷲ

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ކާކު މިހާރު ކުރީގަ އުޅޭނީ؟

– 22 މާރިޗު 2014 0

ބައްލަވަ އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއްތޯ އަދި މިހާތަނަ ވޯޓު ލެއްވީ؟

– 22 މާރިޗު 2014 0

އަދިވެސް ފައިސާ ވޯޓަށް ބަހަމުންދާ ހަބަރުމީ ..؟

– 22 މާރިޗު 2014 1

މި ރޯ ނުބައި

– 22 މާރިޗު 2014 2

ކެތްތެރިކަމާއެކު ސައްޙަ މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭންވީނު ދޯ...

– 22 މާރިޗު 2014 1

ކަލޯ މުހަންމާ ހޮވުނީދޯ ހެހެހެހ

– 22 މާރިޗު 2014 1

މަރުޙަބާ މުޙައްމަދު އަބުދުﷲ

– 22 މާރިޗު 2014 1

މުހައްމާ ގަދަ

– 22 މާރިޗު 2014 1

މަރުހަބާ މުހައްމާ......................މުހައްމަަާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރަަާތުން ވެސް މަރުހަބަަަާ.....................

– 22 މާރިޗު 2014 1

މަރުހަބާ މުހައްމާ.

– 22 މާރިޗު 2014 1

މުހައްހަމާ ހޮވުނީ

– 22 މާރިޗު 2014 1

އަހުމަދު އަބުދުﷲ އަށް އެވަރު އެކުރެވުނީވެސް ހާދަ ފައިސާއެއް ބަހާގެންނޭ. ފައިސާގަ ހިފާގެން އަހުމަދަށް ވޯޓުލީމީހުންނަށް ވަރަށް ސަލާމް.

– 22 މާރިޗު 2014 3

ﷲ އަކްބަރު.

– 22 މާރިޗު 2014 1

ނައީމު އިސްމާޢީލް މެން އަޑީގަތިބެގެން ބެނުން ވީ އިހަވަންދޫޢީން އެމްޑީޕީ ފޮހެލުން ކަމަށް ވަރަށޤ ސައްހަ ކަންގޮތެއްގްއި ފާޅުވެއްޖެ.

– 24 މާރިޗު 2014 0

ޢީޙަވަނުދޫ ގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދީނޭކިޔާ ގެން މާ ބިރުގަންނަކަމަށް ހެދިގެން އުލޭބައެއް،! އެކަމކު ހަގީގަތަކީ ރިސްވަތުނަގއި އެއިން ފެންވަރާ ކައިބޮއެހަދައި ބޭސްފަރުވާކުރުން ތިރަށަށް ކޯފާޢެއް ނުލައްވަނީ ނަސީބެއް

– 24 މާރިޗު 2014 0

ކުއްލިހަބަރު! ރިސްވަތަށް ނެގި ލާރި ހިފައިގެން މުހައްމާ ކެންޕޭންނުގަ އުލުނު މީ ހުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަން މާލެ އަތުވެއްޖެ.މީ އިހަވަދޫ ގެ ގިނައަދަދެއްގެ މީހުންނަށް އަްންނަ ޢީދެއް

– 24 މާރިޗު 2014 0

ފަހުޒަމާނުގެ އަލާމަތް ތަކުތެރެއިން ހިމެނޭކަމަށް ބުނޭ ކަމަށް އެކަށޭނަމީ ހާނޫން މީހާޔަށް އެމަގާމު ލިބުން ހިތާމާގެ ބޮޑުކަމުގެ ކޮޅެއްނެތް ތީމުހައްމަދުތަކުރުފާނުގެ މަންމާފާނުގެ ރަށުގެ އަހުލުވެރިންނޭބުނާތީއެކަމާ ހިތާމަކޮށް ރޯން ކިއްތޯކުރާނީ ކިތަންމެ ދެކެން ބޭނުންނުވިކަމުގަވިޔަސް ޝާފިުމެންފަދަ އަބުރުވެރި ކަމަށް އެކަށޭނަދަރިން ނަތިދިންޖަވާބު ފުދޭ ހިކަމުގާޔަގީނުންވެސް ވާނީހިތާމައެއް ގޯސްކަމަކުންރަގަޅެއް ނެރެވޭނެބޭ؟

– 25 މާރިޗު 2014 0