LIVE

21:34
15 Oct 2015
މުބާރާތުގައި ޕޯލްސްޓަރ ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ނިކުންނާނީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި، މިއަދު ހަވީރު 3 ސެޓް 1 ސެޓުން މުރައިދޫ ޑިވްލޮޕްމެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އަތުން މޮޅުވި ދިއްދޫ ޓީނޭޖް ބޯއީސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް.
21:29
15 Oct 2015
މެޗުގެ ސެޓްތައް ޕޯލްސްޓަރ ކާމިޔާބުކުރީ 25-4، 25-10 އަދި 25-19 އިން.
21:28
15 Oct 2015
މުބާރާތް ބާއްވާ ރަށް ކަމުގައިވާ ބާރަށް ޒުވާނުންގެ ދިރުން ސީދާ 3 ސެޓުން ބަލިކޮށް ޕޯލްސްޓަރއިން މިވަނީ މުބާރާތުގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފަ.
21:27
15 Oct 2015
މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ޕޯލްސްޓަރ ގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 12، ފާޠިމަތު ޠޮހޫރާ
21:25
15 Oct 2015
19-25 ން ޕޯލްސްޓަރ 3 ވަނަ ސެޓް ކާމިޔާބުކޮށްފި.
21:25
15 Oct 2015
23-18 އިން ޕޯލްސްޓަރ މެޗުގެ 3 ވަނަ ސެޓް ލީޑުކުރަމުންދާއިރު މިވަގުތު ބާރަށަށް ތުނިކޮށް ވާރެ އެބަވެހޭ
21:23
15 Oct 2015
22-17 މެޗުގެ ތިންވަނަ ސެޓް ލީޑް ކުރަމުންދަނީ ޕޯލްސްޓަރ
21:22
15 Oct 2015
މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެސެޓަށް ވުރެއް ބާރަށުގެ ކުޅުންވަނީ ރަނގަޅުކޮށްފަ. ނަމަވެސް ލީޑް ލިބޭގޮތެއް ނުވެ.
21:22
15 Oct 2015
ތިންވަނަ ސެޓްގެ ސްކޯ: ޕޯލްސްޓަރ 19 - ބާރަށް ޒުވާނުންގެ ދިރުން 17
21:21
15 Oct 2015

ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އާސިފް މެޗް ކުޅޭ ސަރަހައްދުގަ

21:19
15 Oct 2015
ތިންވަނަ ސެޓްގެ ސްކޯ: ޕޯލްސްޓަރ 16 - ބާރަށް ޒުވާނުންގެ ދިރުން 12
21:18
15 Oct 2015
ޕޯލްސްޓަރ އިން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި އެޓީމަށް އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއްވަނީ ލިބިފަ. ހާއްސަކޮށް ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އާސިފު، މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަދި އަލީ ރަމީޒުގެ ނަން ޕޯލްސްޓަރ އިން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރި.
21:16
15 Oct 2015

ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަލީ ރަމީޒް އަދި މުޙައްމަދު ރަޝީދު ބާރަށުގައި.

21:15
15 Oct 2015
ތިންވަނަ ސެޓްގެ ސްކޯ: ޕޯލްސްޓަރ 11 - ބާރަށް ޒުވާނުންގެ ދިރުން 7
21:13
15 Oct 2015
ތިންވަނަ ސެޓްގެ ސްކޯ: ޕޯލްސްޓަރ 7 - ބާރަށް ޒުވާނުންގެ ދިރުން 5
21:12
15 Oct 2015
ބާރަށުގައި މެޗު ކުރިޔަށްދާއިރު މިމެޗް ބައްލަވައިލެއްވުމަށްޓަކައި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާސިފުގެ އިތުރުން ކައުންސިލް މެމްބަރަ މުޙައްމަދު ރަޝީދު އަދި ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަލީ ރަމީޒު ވަނީ ބާރަށް ވަޑައިގެންފަ.
21:10
15 Oct 2015
މިމުބާރާތުގައި ޕޯލްސްޓަރ ކުޅޭ ދެވަނަ މެޗުގައި މާދަމާ ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނީ ދިއްދޫ ޓީނޭޖް ބޯއީސް ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ.
21:09
15 Oct 2015
3 ވަނަ ސެޓްގެ ކުޅުން ފަށއިފި. 2-0 ން ލީޑުކުރަނީ ޕޯލްސްޓަރ
21:08
15 Oct 2015
މެޗުގެ 3 ވަނަ ސެޓް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަނީ. މިސެޓް ޕޯލްސްޓަރ ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ މެޗު ނިމޭނެ.
އިތުރަށް ލޯޑުކުރަށްވާ »
ވީއޭއެމް ޕްރެސިޑެންޓް ކަޕް (ނޯތު), ވީއޭއެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް 2015

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ހާދަ ނިކަމެތި ގޮތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ އިއްޒަތްތެރި ކައުންސިލް މެމްބަރު މެޗުބަލަން ބައިތިއްބާފަ އެތިބީ․

– 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 0

މަރުޙަބާ ތިޔަ ހޯއްދެވި ކާމިޔާބީއަށް․․․

– 15 އޮކްޓޫބަރު 2015 0