"ހޭލާށޭ!" މިރޭ!

ވޮލެންޓަރީ ސާވިސް އޮފް އިހަވަންދޫ (ވީ.އެސް.އައި) އާއި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް...

29 ޑިސެމްބަރު 2020 0

މަސްވެރިން އިޙްތިޖާޖަށް..

އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރިން އިހްތިޖާޖު ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރިން މާދަމާ...

24 ޑިސެމްބަރު 2020 0