އަޙްމަދު ޢާޞިމް

އުއްމީދު / ހއ. އިހަވަންދޫ

މަސްވެރިން އިޙްތިޖާޖަށް..

އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރިން އިހްތިޖާޖު ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރިން މާދަމާ...

24 ޑިސެމްބަރު 2020 0