ޢަބުދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު — Ihavandhoo.com

ޢަބުދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު

ހިތަށްފިނިވާގެ / ހއ. އިހަވަންދޫ

ފާފަ ފުއްސެވޭ ކަންތައްތައް - 1

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެހާ އިންސާނުންނަކީ ކުށްފާފަކުރެވޭ ބައެކެވެ. ކުދިފާފަތަކާއި ބޮޑެތިފާފަތަކެވެ. އަތުންކުރެވޭ...

9 މާރިޗު 2013 0