ނިދިން ހޭލާށެވެ.

ހޭލާންވީ ކޮންނިންޖަކުންތޯއެވެ. ސިޔާސީ ނިދިންނެވެ. ހޭލަމޭލަ އަށް ކޮޅުކޮޅުމައްޗަން ސިޔާސީ...

10 ޖެނުއަރީ 2014 7

އިހަވަންދޫ މަސްތުގެ ނިދީގައި

އިހަވަންދޫގެ ތާރީހުގައިވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އެންމެގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރި...

7 ޖެނުއަރީ 2014 3