ސިއްހަތު

އަންނާރު

މޭވާއާއި ތަރުކާރީން ސިއްހީ ގޮތުން ލިބޭ ނަފާތަކަށް ބަލައިލާ ގެނެސްދޭ...

4 ފެބުރުއަރީ 2014 0

ސްކްރަބް ޓައިފަސް

ސްކްރަބް ޓައިފަސް އަކީ ރިކެޓްސިޔާ ސޫސުގަގަމޫޝީ ކިޔާ ޖަރާސީމް އަކުން...

16 ޑިސެމްބަރު 2013 0

ފޭރު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އާމުކޮށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ ތަރުކާރީއާއި މޭވާތަކުން ސިއްހީ...

16 އޮކްޓޫބަރު 2013 0

ދުންފަތާއި ސިއްޙަތް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވެޔޭ ބުނުމުން އެކަން ގަބޫލުނުކުރާ މީހުން...

24 ސެޕްޓެމްބަރު 2013 0