ޢިބާދާތު

ނަމާދު

ނަމާދުގެ މާނައަކީ "ދުޢާ" އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނަމާދަކީ ހަމައެކަނި ދުޢާއެއް...

30 އޭޕުރީލު 2013 2

ފާފަ ފުއްސެވޭ ކަންތައްތައް - 1

އަޅުގަނޑުމެން އެންމެހާ އިންސާނުންނަކީ ކުށްފާފަކުރެވޭ ބައެކެވެ. ކުދިފާފަތަކާއި ބޮޑެތިފާފަތަކެވެ. އަތުންކުރެވޭ...

9 މާރިޗު 2013 0