މުޖުތަމައު

ކުނިވެރިކަން

ހަވީރުގެ ހިތްގައިމު ވަގުތެވެ. އަތިރިމައްޗަށް ޖެހެމުންދިޔަ ނަލަ ރޯޅިތަކުން މީހުންގެ...

2 އޮގަސްޓު 2018 3

ފެންތަށި - މިނިވަންކަން

މިނިވަންކަން އެއީ އަޅުވެތި ކަމުގެ އިދިކޮޅެވެ. އަޅުވެތިކަމެއްނެތުމުގެ އިހްޞާސްތަކާއި އަދި...

28 ޖުލައި 2017 1

ކިޔާންވީ ކީއްވެ؟

ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ގިނަގިނައިން ފޮތް ކިޔުމަކީ މާޔޫސްކަމުން އިންސާނާ...

10 މާރިޗު 2016 2