އިހަވަންދޫ ސުކޫލުގެ ރަންޔޫބީލް ގުނާނަ

29 ދުވަސް

ޓެކްނޮލޮޖީ

ސަމްސޮންގްގެ ލެނބޭ ސްކުރީން

ފޯނުއުފެއްދުމުގައި ބޮޑުކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވާ ސައުތުކޮރެއާގެ ސަމްސޮންގް ކުންފުނީގެ އައުއުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ،...

9 މާރިޗު 2013 0