އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

އުސްތާޛު ދޫކޮށްލައިފި

ބަދުއަޙުލާޤީ މައްސަލައަކަށް ތުހުމަތު ކުރެވި އެކަމުގެ ތަޙުޤީޤަށް 26 ދުވަސްވަންދެން...

16 އޮކްޓޫބަރު 2012 0