އިމަގު ޖަމިއްޔާ

އިމަގު ރަސް މުކުރިޔާ ފަށައިފި

އިހަވަންދޫ މަސްވެރިންގެ ގުޅުން (އިމަގު) ޖަމިއްޔާއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިރަމަޟާންމަހު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ...

10 ޖުލައި 2015 0