ތިބާޔަށް ތިބާ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟ (ކުލަ)

26 ޖޫން 2014 4

 އަހަރެމެން ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިހަކީ އަހަރެމެން ކާ ކާނާއިން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް ހަށިގަނޑަށް ދަމައިގަތުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނަ ބައެވެ. ބޮޑުކަމުދިއުމަކީ ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ހުރުމަށް ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ އެނިޒާމުން ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ބޭކާރުބައި ބޭރުކޮށްލާތީއެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިސް ހުންނަ ކުލައިންނާއި ވައްތަރުން އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދަނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްގަނޑެއްކަން ދެނެގަނެވެއެވެ.

"ތިބާޔަށް ތިބާ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟" މިސިލްސިލާ ހާއްސަކޮށްލާނީ ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިހުން ދައްކުވައިދޭ ނިޝާންތައް ކިއުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ބައިގައި ބަލާލާނީ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެތި ހުންނަ ކުލައިން ދައްކުވައިދޭ އަލާމާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މީގަ އަސްލު ބާވަތްތަކުގެ ފޮޓޯ ޖަހާލިނަމަ، ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެދޯ ދެނެގަންނަން.

– 27 ޖޫން 2014 0

މަށަށްވެސް ފެންނަނީ މީގެ އަސްލުވައްތަރު ހޯދާފަ އަލުން ލާން.

– 28 ޖޫން 2014 0

އާވި އެ އަރަނީ ކީއްވެ؟ ހޫނު ކޮށްތަ އެހުރީ؟

– 29 ޖޫން 2014 2

މަށަށް އެންމެ މީރީ ޗޮކްލެޓް، ދެން ވެނީލާވެސް މީރު... އަސްލު ގިނަމީހުން އައިސްކުރީމް ބޮނީ، އޭގެ ކުލައަށް ބަލައިފަ، ރަހަޔަކަށް މާބޮޑަކަށް ނުބަލަ.

– 14 ޖުލައި 2014 0