ތިބާޔަށް ތިބާ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟ (ހުންނަގޮތް)

31 އޮގަސްޓު 2014 3

އަހަރެމެން ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިހަކީ އަހަރެމެން ކާ ކާނާއިން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް ހަށިގަނޑަށް ދަމައިގަތުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނަ ބައެވެ. ބޮޑުކަމުދިއުމަކީ ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ހުރުމަށް ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމެކެވެ. ސަބަބަކީ އެނިޒާމުން ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭ ބޭކާރުބައި ބޭރުކޮށްލާތީއެވެ. އެހެންކަމުން ބޮޑުކަމުދާ ނަޖިސް ހުންނަ ކުލައިންނާއި ވައްތަރުން އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދަނީ ކޮންކަހަލަ ކަންތައްގަނޑެއްކަން ދެނެގަނެވެއެވެ.

"ތިބާޔަށް ތިބާ ބޮޑުކަމުދާ ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން އެނގެނީ ކިހާވަރަކަށް؟" މިސިލްސިލާގެ ދަށުން ގެނެސްދެމުންމިދާ ލިޔުންތަކުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ގެނެސްދީފައިވާނީ ބޮޑުކަމުދާތަކެތީގެ ކުލަހުންގޮތުން ދައްކައިދޭ ކަންކަމެވެ. މިފަހަރުގެ ލިޔުން ހާއްސަމިކޮށްލަނީ ބޮޑުކަމުދާތަކެތި ހުންނަގޮތުން ދައްކުވައިދޭ އަލާމާތްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

އައްޗީޑި މިމީހުން ލިޔާ ކަހަލަ އެއްޗެހިތަ؟

– 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2014 1

މި ހަމަ ލިޔަން އޯކޭ!! އެޑިޔުކޭޓްވާްން ޖެހޭނެދޯ! ހަޑިއަސް․․․

– 21 ނޮވެމްބަރު 2014 0

ބޭބޭ އަހަރެން މި އުޅެނީ ލާނެ ވައްތަރުގެ ސި އެއް ނޭނގިގެން․․․․․․․․․․․

– 18 ޑިސެމްބަރު 2014 0