އުލިގަމުން ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ސްކުރީން މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ފައްސި ވެއްޖެ

19 އޭޕުރީލު 2020 0

ހއ.އުލިގަމުން ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ސާމްޕަލް ނެގިފަރާތުގެ ސްކްރީން ޓެސްޓު ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ.....

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ