އާ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނަތީޖާ ރަނގަޅު: ޕޯލް

5 ނޮވެމްބަރު 2017 0

 

ފާއިތުވި ހައެއްކަ މަސްދުވަހު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ނެރުނު ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަމަށް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި ނެގި ޕޯލުން ދައްކައިފިއެވެ. ކައުންސިލުން ނެރުނު ނަތީޖާ ރަނގަޅުކަމަށް 70 އިންސައްތަ ވޯޓް ދީފައިވާއިރު 30 އިންސައްތަ ބުނެފައި ވަނީ ރަނގަޅު ނޫންކަމަށެވެ.

އިހަވަންދޫ އާއި ހއ. އަތޮޅާ ގުޅޭ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އިހަވަންދޫޑޮޓްކޮމް ފޭސްބުކް ޕޭޖު މެދުވެރިކޮށް ފަށާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕޯލަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި އެއާޕޯޓް އަޅަންވީ ދިމާއަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށްދާ ޕޯލެކެވެ. މި ޕޯލްތަކަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަވެއެވެ.

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ