އިންވިޓޭޝަން ކަޕްގެ ހާއްސަ މަޤާމުތައް ރާއިފުގެ ކެމެރާއިން

6 އޮގަސްޓު 2019 0
.މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ: އިހަވަންދޫ ސްކޫލުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 10، މުޙައްމަދު ޒަޔާން ޒުހައިރު

މުބާރާތުގެ އެންމެ އަޚްލާޤު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިޔާ: އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 13، އަޙްމަދު ނާއިލް

މުބާރާތުގެ އެންމެ އުއްމިދީ ކުޅުންތެރިޔާ: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 11، ޝުރާހު ރަޝީދު

މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ޑިފެންސް: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 9، ޢަލީ ސާމް

މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު މިޑްފީލްޑަރ: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 27، ޒުނާމް މުޙައްމަދު ޒުހައިރު

މުބާރާތުގެއެންމެމޮޅު ފޯވަރޑް: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 10، މުޙައްމަދު ލަޔާން އިބްރާހީމް

މުބާރާތުގެ އެންމެމޮޅު ގޯލް ކީޕަރ: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 55، މުޙައްމަދު ޝައިފަން ސަލީމް

މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 11، ޝުރާހު ރަޝީދު

މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ: ހއ އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޖާޒީ ނަމްބަރ 10، މުޙައްމަދު ލަޔާން އިބްރާހީމް

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު: ޙުސައިން ފަޔާޒު، އިހަވަންދޫ ސްކޫލް

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ