ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަނީ

21 މެއި 2016 12

ހއ. ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ނިންމާ، އެކަން އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ. މިކަން އިއުލާންކުރެއްވީ، ރައީސްގެ ރިޔާސީ ދައުރަށް ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި "ފަަހި ނުވައެއް ތޭރަ" ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ. 

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އުތުރުގެ ތަރައްޤީއަށް ޓަކައި ހއ. ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ނިންމާ ވަރަށް އިސްކަމެއްދީގެން އެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. 

ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ރައީސް އިއުލާން ކުރެއްވިއިރު އުތުރު ދެ އަތޮޅު ކަމަށްވާ ހދ. އާއި ށ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ދެ ރަށުގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ވެސް މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވެ އެވެ. 

އެގޮތުން ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ށ. ފުނަދޫގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ބިން ހިއްކައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް މިހާރު ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫއެކެވެ.

ހއ. ހޯރަފުށި

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

މީ އެއާޕޯޓް ދޮންބެތަ، ހޯރަފުށީގެ އެއާޕޯޓާއި އެކު ހުރިހާ ވަޒީފާތަކަކާއި ތަރައްގެއްް ހޯރަފުއްޓަށް، އިހަވަންދޫ މީހުންނަށް ހަމައެކަނި ހިދުމަތް ހޯދަން އެތަނަށް ދިއުން،

– 21 މެއި 2016 2

hoarafyshi airport elhyma ihavandhoo ah ves faseyha vaani. ihavandhoo ga neiy airpirt alhaane varu ge bimeh. dhen hoarafushi airport kiyas huvahandhoo ga alhaa gothah othy ehen v ma ihavandhoo kudhin dhera vaane kameh nei

– 21 މެއި 2016 0

raees vidhaalhuvi miee hoarafushi membaru ismail ge bura massakathey.. aharemenge hunnany kulhivaraa majaluga ulhey membereh

– 21 މެއި 2016 0

keeve baeh kudhin ehaaa dhera vany?? bala huvahandhoo infeshi gen hoarafutta dhimaa ashey mi aiport develop kurany. ehen v ma ihavandhoo ah ves sarahahdhuge ehen rathakah ves jobs n benifits libeyne

– 21 މެއި 2016 0

hoarafuttakee bin bodukureven oiy bodu falheh oiy rasheh, ehen veema tharaqeege mikahala bodethi kankan himgaani meege 50 aharu kuriyah ves balaafa bodu aabaadhee eh vazanveri.kuruvaa ehfas kureven.oiy rasheh aey. ihavandhooga othy vashaigen kandu musthagubaleh nei... mi airport alhany huvahandhooga ehen veema dheravegen upheykah nujehey aharemen

– 22 މެއި 2016 0

ހުވަރަފށީގަތަ އަޅަނީ ނޫނީ ހުވަހަންދޫގަތަ

– 22 މެއި 2016 0

ވެރިމީހާއަށް ހޯރަފުއްޓާ ހުވަހަންދޫ ވަކިކުރަންނޭގޭތީ ލަދެއް

– 22 މެއި 2016 0

އެއަރޕޯޓު އަޅަން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ ހުވަހަންދޫގައި، އޭރުން ތަކަން މާރަންދޫއާ ވެސް ގާތްވާނީ، ހުވަހަންދޫއާ އިހަވަންދޫ ބްރިޖަކުން ގުޅައިލީމާ ދެން އެވީ․․ ޔާމީނު ބްރިޖުވެސް އަޅުއްވައިދެއްވާނެކަން ޔަޤީން․․․

– 22 މެއި 2016 1

huvahandhoo ga alhan othy but boston in ok dhineema final vaani. Ihavan ge port ga 130m ge kereynu thah use kuraathy huvahandhoo suitable nuvaane kamah vany. huvahandhoo himeney sarahahdhu hikkafa huvarafutta ehkohlaane thy raees hoarafuttey vidhaalhu v. dhen aey aharemen dhera vaan jehey kameh tha?

– 22 މެއި 2016 0

Raees hoarafuttey vidhaalhu vee airport mashroo ehk9h nimey iru huvahandhoo medhun feshi gen hoarafushi thundi aa hama ah runway inndhefa passenger terminal ves erashu ga innane thy.. 4.3 km ge runway eh alhaane 2nd face nimey iru. Raees noolhey huvahandhoo aa hoarafushi olhigenneh

– 23 މެއި 2016 0

ހަސަދަވެރި ކަމުގެ ނިމުމަކީ ހިތިއެއްޗެއް․ އިހަވަން ދިއްޕޮޅުގެ ތަރައްްޤީ އަށް ހުރަސްނާޅާ ސަަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާ․

– 25 މެއި 2016 0

ހޯރަފުށްޓާއި އިހަވަންދޫގެ ޒަމާންވީ ހަސަދަވެރިކަން އެއްކިބާކޮށް ސަރަޙައްދުގެ ތަރައްޤީއަށް އިސްކަންދެމާ ހިނގާ․ ހޯރަފުށީގަ ނުވަތަ އިހަވަންދޫގަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއެއް ހިނގިއަސް ތަފާތަކީ ކޮބާ؟ 05 މިނެޓުން ދަތުރުކޮށް ދެވޭހާ ކައިރީގައި ދެރަށް މިއޮތީ․․․ މާލޭގަ ޓެކްސީއަކަށް އަރައިގެންވެސް 05 މިނެޓުން ނުދެވޭ ތަންތަން ގިނައީ․․․․ ސޯ ލެޓްސް ބީ ޔުނައިޓް ފޯ ދި ޑިވޮލޮޕްމެންޓްސް އޮފް އިހަވަންދިއްޕޮޅު․․․․․․

– 26 މެއި 2016 0