އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި — Ihavandhoo.com

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މާހެފުމެއް ބާއްވައިފި

 


ފުލުހުން ބޭއްވި މާހެފުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ފޮޓޯ: އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މާހެފުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި މާހެފުން ބާއްވާފައި ވަނީ ރޭ 8:30 ހުގައި އެ ސްޓޭޝަނުގައެވެ. ވަރަށް ފުރިހަމައަށް އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވާ މި މާހެފުމުގައި އިހަވަންދޫގެ ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި އަދި ކަމުވޮށިގެންވާ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރި ވިއެވެ.

ދިވެހި ކެއުންތަކުން ފަޅުފިލުވާލައިފައިވާ މި މާހެފުން ފައްޓަވައި ދެއްވީ މާހެފުވުމުގައި ބައިވެރިވި ރަށު ކައުންސިލަރުންނެވެ.

އިހަވަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ