ޖޯކް:އަލީގެ މަންމައާ ނުރަ!

އަލީއަކީ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވަން ވަރަށް ވަރުހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. އަލީގެ ބޮލުގެ އިސްތަށި ކަޅުކޮށް ހުރެފައި އޭނާގެ މަންމަގެ ބައެއް އިސްތަށި ހުދުކޮށް ހުންނާތީ، އެކަމާ އަލީ ވަރަށް ވިސްނައެވެ. އެންމެފަހުން އަލީ އެކަމާ އޭނާގެ މަންމައާ ސުވާލުކުރިއެވެ.

އަލީ: "މަންމާ! މަންމަގެ ބޮލުގަ ކީއްވެތަ ބައެއް އިސްތަށި ހުދުކޮށް ހުންނަނީ؟"

"މީ އަލީއަށް ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ދޭން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް"، އަލީގެ މަންމަ ހިތާ ހިތާ ކިޔާލިއެވެ.

އަލީގެ މަންމަ: "ދަރިފުޅާ! އެއީ ދަރިފުޅުގެ ސަބަބުން! ދަރިފުޅު ގޯސްކަމެއް ކުރާއިރަށް މަންމަގެ އިސްތައްޓެއް ހުދުވަނީ!"

އަލީ: "މަންމާ! އަހަންނަށް މިހާރު އިނގިއްޖެ މާމަގެ ބޮލުގައި ހުސް ހުދު އިސްތަށި ހުންނަނީ ކީއްވެކަން!"......

ޖޯކް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ހަހަހަހަހަ

– 3 ޖުލައި 2014 0

ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ދެވިއްޖެތާ ދޯ؟

– 3 ޖުލައި 2014 0