ޖޯކް:އަމިއްލަ ސޭންޑްވިޗް

އެއްދުވަހެއްގެ ހެނދުނު ދެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ކެފޭއަކަށްވަދެ ހުސް މޭޒެއް ދޮށުގައި އިށީދެއްޖެއެވެ. އެއަށްފަހު ދެމީހުންގެ ބުރިފް ކޭހުން ސޭންޑްވިޗެއް ނުގުމަށްފަހު ދެމީހުންވެސް ކާންފެށިއެވެ.

މަންޒަރުބަލަންހުރި ކެފޭގެ ވެރިމީހާ ރުޅިވެރިކަމާއި އެކު ވަކީލުންތިބި މޭޒުކާރިޔަށް ގޮސް ވާހަކަދައްކަން ފެށިއެވެ.

"ބައްލަވާ! ތިބާގެ އަމިއްލަ ސޭންޑްވިޗެއް މިތާތިބެގެންނެއް ނުކެވޭނެ!" ކެފޭގެ ވެރިމީހާ ރުޅިވެރިކަމާއި އެކު ބުނެފިއެވެ.

ދެވަކީލުން އެކަކު އަނެއްކަކުގެ މޫނަށް ބަލައިލިމަށްފަހު، އެކަކު ކާންއިން ސޭންޑްވިޗް އަނެއްކަކަށް ދިނުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ކެއުމާގެން މަސްއޫލުވެއްޖެއެވެ.

ޖޯކް

ގުޅުންހުރި

ޚިޔާލު ފައުޅުކުރުން

ޚިޔާލެއް ލިޔުއްވާ

ހަހަހަ

– 5 ޖުލައި 2014 0